Przetargi.pl
ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2016

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 681 18 17 , fax. 58 681 33 25
 • Data zamieszczenia: 2015-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach
  ul. Wzgórze Wolności 1 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 681 18 17, fax. 58 681 33 25
  REGON: 19039215900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.sp2.kartuzy.witrynaszkolna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka oświatowa utworzona przez JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA POTRZEBY STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ROKU 2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Kartuzach zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k. 2. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Nazwy własne podane w załącznikach 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k. (np. Koncentrat pomidorowy Łowicz, Makaron Lubella i inne) zostały podane przez zamawiającego tylko przykładowo. Wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że posiadać on będzie nie gorsze parametry oraz właściwości, co produkty podane przykładowo, tzn. spełniają ten sam poziom technologiczny, wydajnościowy, smakowy i jakościowy. W takim przypadku należy zaznaczyć jakiego produktu dotyczy oferta równoważna oraz dołączyć oświadczenia o równoważności wraz z opisem. 3. Zaoferowane produkty muszą spełnić wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.). 4. Zamówienie zostało podzielone na 11 części obejmujące następujące grupy produktów: I Artykuły ogólnospożywcze 15800000-6 Załącznik 1a II Jaja spożywcze 03142500-3 Załącznik 1b III Mięso i wędliny 15100000-9 Załącznik 1c IV Drób i wyroby drobiarskie 15131500-0 Załącznik 1d V Przetwory mleczarskie 15500000-3 Załącznik 1e VI Pieczywo i wyroby piekarskie, ciastkarskie 15810000-9 Załącznik 1f VII Mrożonki 15331170-9 15220000-6 Załącznik 1g VIII Ryby i przetwory rybne 15200000-0 Załącznik 1h IX Ziemniaki 03212100-1 Załącznik 1i X Warzywa i owoce 15300000-1 Załącznik 1j XI Miód naturalny 03142100-9 Załącznik 1k 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z części. 6. Wymogi dodatkowe: - dowóz na koszt i ryzyko transportem dostawcy do magazynu Zamawiającego, - forma płatności - przelew z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego zewnętrznego dowodu księgowego (np. faktura lub rachunek) - zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy. 7. Ilości podane w załącznikach 1a - 1k są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Dotyczy to zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianego towaru do 30%. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 8. Zamówienia odbywać się będą sukcesywnie, uruchamiane w formie pisemnego zapotrzebowania przesyłanego faksem lub pocztą elektroniczną, najpóźniej w piątek poprzedzający kolejny tydzień pracy stołówki oraz telefonicznie. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie w poniedziałek następnego tygodnia najpóźniej do godz. 8.00 rano, natomiast warzywa świeże, nabiał oraz mięso i jego przetwory trzy razy w tygodniu, a pieczywo codziennie. W przypadku zamówień doraźnych, dokonywanych telefonicznie - w ciągu max. 24 godzin. 9. Zamawiający będzie zamawiał u wykonawcy wybrane artykuły żywnościowe w dni powszednie z wyłączeniem ferii świątecznych, wakacji letnich, zimowych i innych dni, w których stołówka szkolna nie podaje obiadów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany termin dostaw doraźnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.sp2.kartuzy.witrynaszkolna.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach