Przetargi.pl
Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku Skarszewy - Borówno - Bolesławowo i zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych w OTW Borówno, gmina Skarszewy

Gmina Skarszewy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-250 Skarszewy, Pl. Gen. J. Hallera 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5882201 w. 23 , fax. 058 5882651
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarszewy
  Pl. Gen. J. Hallera 18 18
  83-250 Skarszewy, woj. pomorskie
  tel. 058 5882201 w. 23, fax. 058 5882651
  REGON: 00052895900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarszewy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku Skarszewy - Borówno - Bolesławowo i zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych w OTW Borówno, gmina Skarszewy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku Skarszewy - Borówno - Bolesławowo i zagospodarowanie terenów ogólnodostępnych w OTW Borówno, gmina Skarszewy: 1) odcinek o długości 950 m - obejmujący przebudowę istniejącego chodnika z płytek chodnikowych o szerokości 3,5 m z wydzieleniem ścieżki rowerowej oraz chodnika o nawierzchni z kostki POLBRUK, 2) odcinek o długości 716 m - obejmujący budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m i nawierzchni asfaltowej, odtworzenie chodnika o szerokości 1,5 m z kostki typu POLBRUK, budowa ciągu pieszo - jezdnego o szerokości 4,5 m z kostki typu POLBRUK, plac do zawracania o wymiarach 12 m x 12 m z betonowych płyt ażurowych, schody terenowe o nawierzchni z kostki typu POLBRUK, 3) odcinek o długości 2303 m - obejmujący budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m o nawierzchni żwirowej z optymalnej mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie, na istniejącym nasypie kolejowym o szerokości 3 m o nawierzchni żwirowej z optymalnej mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie, budowa placów i miejsc postojowych dla rowerów z kostki typu POLBRUK, 4) odcinek długości 328 m - obejmujący budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m o nawierzchni żwirowej z optymalnej mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie, 5) odcinek o długości 687 m - obejmujący wymianę nawierzchni istniejącego chodnika i przystanku autobusowego, budowę ścieżki rowerowej o szerokości 2,5 m o nawierzchni żwirowej z optymalnej mieszanki kruszywa naturalnego zagęszczanego mechanicznie, budowę chodnika o szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki typu POLBRUK, schody terenowe z kostki typu POLBRUK, 6) montaż typowego przepustu rowerowego z blachy falistej w miejscu włączenia ścieżki na nieczynny nasyp kolejowy pod drogą gminną, 7) wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej na terenie OTW Borówno obejmujące budowę linii kablowej o długości 415 m i montaż słupów oświetleniowych - 17 szt., 8) rozbudowa i przebudowa szaletu na terenie OTW Borówno obejmująca roboty budowlane oraz instalacyjne - powierzchnia zabudowy 58,26 m2, kubatura 228 m3, 9) Pomiary powykonawcze i obsługę geodezyjna. Szczegółowy zakres robót określają załączone przedmiary robót stanowiące załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowi załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.skarszewy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach