Przetargi.pl
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2644G ODCINEK OD GRANICY Z GMINĄ MIEJSKĄ CHOJNICE (KM 0+061,9) DO MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR (KM 5+119)

Gmina Chojnice ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3972129 , fax. 052 3973559
 • Data zamieszczenia: 2016-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chojnice
  ul. 31 Stycznia 56a 56a
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 052 3972129, fax. 052 3973559
  REGON: 09235126800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachojnice.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2644G ODCINEK OD GRANICY Z GMINĄ MIEJSKĄ CHOJNICE (KM 0+061,9) DO MIEJSCOWOŚCI NOWY DWÓR (KM 5+119)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowej w ciągu drogi powiatowej nr 2644G - odcinek od granicy z gminą miejską Chojnice (km 0+061,9) do miejscowości Nowy Dwór (km 5+119). 2. Długość ścieżki rowerowej to ~ 5.057 mb. 3. Roboty należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją oraz pozwoleniem na budowę - decyzja nr AB.6740.1.938.2012 wydana dnia 11.12.2012 r. przez Starostę Chojnickiego. 4. Zamówienie nie obejmuje całego zakresu robót określonych w pozwoleniu na budowę i dokumentacji projektowej - dotyczy wyłącznie prac przewidzianych do wykonania na odcinku od granicy z gminą miejską Chojnice (km 0+061,9) do miejscowości Nowy Dwór (km 5+119) pozostały zakres robót został wcześniej wykonany. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji projektowej, przedmiarze, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji geotechnicznej (załączniki 7.1-7.8 do SIWZ)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. 2. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachojnice.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach