Przetargi.pl
Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór Gdański - Kmiecin na dł. 2.500,00 m

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Morska 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2472235 , fax. 055 2472235
 • Data zamieszczenia: 2014-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Morska 1 1
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 055 2472235, fax. 055 2472235
  REGON: 17081824300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w zakresie budowy ścieżki rowerowej relacji Nowy Dwór Gdański - Kmiecin na dł. 2.500,00 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis techniczny dane o terenie 31. Trasa ścieżki rowerowej. Projektowana ścieżka rowerowa przebiega w większości po terenie nasypu dawnej kolejki wąskotorowej. Składa się z dwóch odcinków km 0.000 - km 1.466,14 i km 1.466,14 - km 2.500,00 przedzielonych istniejącym wiaduktem nad drogą krajową Nr 7. Niweleta i oś projektowanej ścieżki rowerowej przebiega śladem dawnej kolejki wąskotorowej. Niweleta podniesiona jest około 10 cm ponad obecny poziom torów. 3.2. Geologia Zgodnie z opinią geotechniczną wykonaną przez firmę FUNDAMENT w styczniu 2014 stwierdzono średnio korzystne warunki gruntowo wodne. Na trasie projektowanej ścieżki rowerowej stwierdzono występowanie nasypów o grubości 0,4 - 1,5 m, złożonych z piasków drobnych humusowych, piasków drobnych i średnich z domieszkami humusu, kamieni i gruzu ceglanego, piasków gliniastych humusowych i piasków gliniastych, glin, glin pylastych i piaszczystych z domieszkami humusu i gruzu ceglanego. Wodę gruntową w formie sączeń i zwierciadła swobodnego i napiętego stwierdzono na głębokości 1,4 - 3,8 m pod poziomem terenu tj. znacznie poniżej projektowanych wykopów. Zgodnie z opinią geotechniczną istniejące nasypy są nośne dla projektowanej inwestycji. Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. Rozwiązania techniczne. 3.3. Założenia ogólne Zaprojektowano 3 odcinki ścieżki rowerowej różniące się wymiarami i rodzajem nawierzchni: 1odcinek A - na terenie miasta Nowy Dwór Gdański km 0.000,00 - km 0.565,49 2 odcinek B - na terenie gminy Nowy Dwór Gdański po nasypie kolejki km 0.565,49 - km 1.807,19 3odcinek C - na terenie miejscowości Kmiecin od km 1.807,19 do km 2.500,00 - km 2.500,00 3.4. Założenia projektowe. 3.4.1. Makroniwelacja , roboty przygotowawcze , warstwa odsączająca. Rozebranie torów i podkładów dawnej kolejki wąskotorowej nie wchodzi w zakres projektu. Zostało to wykonane przez inwestora przed rozpoczęciem budowy ścieżki rowerowej. Prace należy rozpocząć od zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej grubości około 10cm i złożenia jej na poboczu w celu dalszego wykorzystania przy humusowaniu poboczy. Istniejący peron betonowy w rejonie Zespołu Szkół przy ulicy Warszawskiej rozebrać , gruz betonowy wywieźć i utylizować na licencjonowanym wysypisku. Zgodnie z wytycznymi opinii geotechnicznej usunąć należy wierzchnią warstwę nasypu grubości 30 cm i zagęścić podłoże gruntowe do Is=0,97 .Wykopy na średnią głębokość 30 cm pod ścieżką rowerową i zjazdami wykonać mechanicznie, urobek wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Część gruntu z wykopów użyć do wykonania nasypów i skarp. Następnie ułożyć warstwę geowłókniny separacyjnej oraz warstwę odsączającą grubości 20 cm z piasku. Geowłókninę i warstwę odsączającą układać na szerokości ścieżki rowerowej + 20 cm. 3.4.2. Odcinek A km 0.000,00 - km 0.565,49 Zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,4 m . Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej szarej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Ścieżka rowerowa ograniczona jest obrzeżem betonowym na podsypce cementowo-piaskowej. 3.4.3. Odcinek B km 0.565,49 - km 1.807,19 . Zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m. Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej szarej bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie gr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm. Ścieżka rowerowa ograniczona jest obrzeżem betonowym 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej. Przy przejściu ścieżki rowerowej przez przepust km 1+450 zaprojektowano obustronne bariery ochronne U12a typu lekkiego. 3.4.4. Odcinek C km 1.807,19 - km 2.646,10 . Na terenie miejscowości Kmiecin zaprojektowano ścieżkę rowerową o szerokości 2,00 m. Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm bezfazowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i podbudowie gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 mm. Ścieżka rowerowa ograniczona jest obrzeżem betonowym 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej. Ze względu na konieczność zapewnienia spadku 2% projektowanej ścieżki rowerowej w kierunku ulicy Żuławskiej konieczne będzie miejscowe wykonanie nasypów z gruntu miejscowego z korytowania. Skarpy nasypów o nachyleniu 1:1. Nasypy zagęścić do Is=1,0. Obrzeża na nasypach układać na ławie betonowej z betonu B15. 3.4.5. Zjazdy na pola Zjazdy na pola / 4 szt / wykonać z kruszonego betonu o grubości warstwy minimum 20 cm. Szerokość zjazdu 4,5 m. Na krawędziach ścieżki rowerowej wykonać oporniki betonowe 15x25x100 wtopione na ławie betonowej. 3.4.6. Zjazdy na posesje Zjazdy na posesje wykonać jako zjazdy indywidualne. Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 10 cm. Szerokość zjazdów 4,5m. Poza terenem ścieżki rowerowej zjazdy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie betonowej. 3.4.7. Zjazd do Zespołu Szkół nr 2 Zjazd do Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim wykonać jako zjazd publiczny. Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego 10 cm. Poza terenem ścieżki rowerowej zjazd ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30x100 na ławie betonowej. 3.4.8. Odwodnienie terenu Wody opadowe poprzez odpowiednie spadki kierowane będą do rowów przydrożnych na terenie nasypu kolejowego oraz na ulicę Żuławską na terenie Kmiecina. 3.4.9. Przejścia przez drogę powiatową 2305G Zaprojektowano 2 przejścia przez drogę powiatową 2305G przy wejściu i zejściu z wiaduktu nad drogą krajową nr 7. Przejścia dla pieszych / znak poziomy P10 / szerokości 4 m malować grubowarstwowo. Po obu stronach przejścia dla pieszych ustawić znaki drogowe D6. Na dojściach do projektowanych przejść dla pieszych zaprojektowano chodniki z kostki betonowej szerokości 1,5 m. Chodnik od strony drogi ograniczony krawężnikiem wystawionym ponad poziom jezdni o 10 cm / 2 cm w rejonie przejścia dla pieszych. W miejscowości Kmiecin / km 1+711,15 / zaprojektowano dojście do przystanku autobusowego o nawierzchni jak na dojściach do przejść dla pieszych. 3.4.10 Prace wykończeniowe. Po zakończeniu prac drogowych uzupełnić pobocza ziemią uprzednio zdjętą z torowiska ze spadkiem w kierunku rowów i obsiać trawą. 3.4.11. Uwagi końcowe Wykonanie robót należy powierzyć wykwalifikowanym wykonawcom zapewniając odpowiedni nadzór techniczny. Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu należy wprowadzić do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru. Ścieżka składa się z trzech odcinków: ODCINEK I ( A) Nowy Dwór Gdański ul. Warszawska - granica Gminy Nowy Dwór Gdański od km 0+000 do km 0+565,49. Zakres robót obejmuje: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym - 0,560 km, - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) za pomocą spycharek / ze złożeniem na poboczu do dalszego wykorzystania - 1469,00 m2 , - Rozebranie istniejącego peronu z wywozem gruzu - 1 kpl, - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I- II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 441,090 m3, - Rozłożenie warstwy geowłókniny separacyjnej - 1470,00 m2, - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 1121,000 m, - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I - IV - 1266,720 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - 1266,720 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. 20 cm - 1266,720 m2, - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 1266,720 m2, - Ścieżka z kostki betonowej bezfazowej grubości 60 mm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1255,500 m2, - Rozścielanie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na teren płaski - 50,00 m3, - Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I - II bez nawożenia - 0,060 ha, - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m 3 w gr. kat. I- II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 7,500 m3, - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I- IV - 25,000 m2, - Rozłożenie warstwy geowłókniny separacyjnej - 25,000 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - 25,000 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. 20 cm - 25,000 m2, - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 25,000 m2, - Krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej - 9,000 m, - Oporniki betonowe 15x 25 cm na ławie betonowej - 5,000 m, - Wjazdy z kostki betonowej grubość 80 mm na podsypce cementowo - piaskowej - 25,000 m2 . ODCINEK II ( B) Gmina Nowy Dwór Gdański odcinek po starym nasypie do Kmiecina od km 0+565,49 - 1+807,19. Zakres robót obejmuje: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym - 1,240 km, - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) za pomocą spycharek / ze złożeniem na poboczu do dalszego wykorzystania - 2483,400 m2 , - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I- II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 745,020 m3, - Rozłożenie warstwy geowłókniny separacyjnej - 2500,000 m2, - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 2440,000 m, - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I - IV - 2284,728 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - 2284,728 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. 20 cm - 2284,728 m2, - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 2284,728 m2, - Ścieżka z kostki betonowej bezfazowej grubości 60 mm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 2244,000 m2, - Rozścielanie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na teren płaski - 70,00 m3, - Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I - II bez nawożenia - 0,120 ha, - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m 3 w gr. kat. I- II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 99,000 m3, - Oporniki betonowe 15x25 cm na ławie betonowej - 44,000 m, - Nawierzchnia z kruszonego betonu o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 330,000 m2, - Dostawa i montaż - bariery stalowe U 12 a - 20,000 m, - Dostawa i montaż znaków drogowych - 6,000 szt., - Malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowo - 32,000 m2, - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I- II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 49,050 m3, - Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo- pisakowej - 117,500 m, - Ława betonowa z oporem - 9,990 m3, - Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej - 111,000 m, - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I - IV - 141,000 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - 141,000 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. 20 cm - 141,000 m2, - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 141,000 m2, - Chodniki z kostki betonowej bezfazowej grubości 60 mm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 141,000 m2, ODCINEK III ( C) Miejscowość Kmiecin w km 1+807,19 - 2+500,00. Zakres robót obejmuje: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym - 0.700 km, - Przestawienie słupków telekomunikacyjnych poza zakres ścieżki rowerowej - 1 szt., - Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) za pomocą spycharek / ze złożeniem na poboczu do dalszego wykorzystania - 1385,620 m2 , - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. - 415,686 m3 - Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu wykopów- 500,000 m3, - Rozłożenie warstwy geowłókniny separacyjnej - 1500.000 m2, - Ława betonowa zwykła/ obrzeża na nasypach/ - 34.380 m3, - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 1322.620 m, - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 1274.770 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po. zag. 10 cm - 1274,770 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokośći drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. 20 cm - 1274.770 m 2, - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 1274.770 m2, - Chodniki z kostki betonowej bezfazowej grubości 60 mm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 1158.850 m2, - Rozścielanie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - 50.000 m3, - Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia - 0.060 ha, - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 123.600 m3, - Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami osłonowymi dwudzielnymi PVC 120 mm - 140.000 m, - Rozłożenie warstwy geowłókniny separacyjnej - 440,00 m2, - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - 201,000 m, - Ława pod krawężniki betonowe zwykła - 18.090 m 3, - Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I - IV - 412,000 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - 412,000 m2, - Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. 20 cm - 412,000 m2, - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 412,000 m2, - Wjazdy z kostki betonowej grubości 80 mm na posypce cementowo- piaskowej - 412.000 m2, - Rozebranie krawężników kamiennych 2 zjazdy- 15.000 m, - Ława betonowa z oporem - 1.350 m3, - Ustawienie krawężników kamiennych - 15.000 m, - Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej/ w pasie 0,5 m przy przekładanych krawężnikach/ - 7.500 m2, - Dostawa i montaż znaków drogowych - 6 szt. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie , zgodnie z art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. 2006, Dz. U. nr 156 , poz. 1118 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Zasady wnoszenia i zwracania wadium określa art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 poz. 423, 811 i 915). Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Nr 28 8306 0003 0000 3984 2000 0030 w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu potwierdzającego wniesienie wadium. Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie wykluczona bez rozpatrywania. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.zdpndg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach