Przetargi.pl
Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidującej infrastruktury

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidującej infrastruktury
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych: Rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidującej infrastruktury. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wykonanie następujących robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz z uwzględnieniem dyspozycji SIWZ: a) część A - rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej, b) część B - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidującej infrastruktury. 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych stanowiących cześć B przedmiotu zamówienia w całym wykonywanym zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1b), od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego robót, zarówno w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, jak i dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, 3) odpowiednio uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. Ad. 1a) Zakres rzeczowy części A przedmiotu zamówienia (rozbudowa ul. Staniszewskiego na odcinku od ul. Kamrowskiego do ul. Chwarznieńskiej) obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty demontażowe, 3) Roboty ziemne, 4) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, b) wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z SMA, c) wykonanie barierek dla rowerzystów, 5) Wykonanie muru oporowego, 6) Wykonanie ścieku korytkowego wraz z umocnieniem skarpy, 7) Przebudowę sieci wodociągowej, 8) Przebudowę oświetlenia zewnętrznego, 9) Przebudowę sieci teletechnicznych, 10) Zieleń, w tym: a) wycinkę drzew i krzewów wraz z usunięciem karpin, b) przesadzenie drzew wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego, c) założenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego, d) zabezpieczenie drzew na czas budowy. 11) Organizację ruchu , w tym: a) tymczasową organizację ruchu na czas budowy, b) docelową organizację ruchu. 12) Zakup i montaż elementów małej architektury. Ad. 1b) Zakres rzeczowy części B przedmiotu zamówienia (budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Orłowskiej wraz z budową odwodnienia i przebudową kolidującej infrastruktury) obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe, 2) Roboty demontażowe, 3) Roboty ziemne, 4) Roboty drogowe, w tym: a) wykonanie nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z SMA, b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, c) wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej z warstwą ścieralną z SMA, d) przebudowa progów zwalniających, e) odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych, f) przestawienie ogrodzenia, 5) Budowę przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, 6) Budowę oświetlenia zewnętrznego, 7) Zieleń, w tym: a) wycinkę drzew i krzewów wraz z usunięciem karpin, b) przesadzenie krzewów wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego, c) założenie trawników wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego, d) zakup i montaż krat ochronnych przy drzewach, e) wymiana podłoża na substrat szkieletowy w miejscach planowanych nasadzeń drzew, f) zabezpieczenie drzew na czas budowy. 8) Organizację ruchu , w tym: a) tymczasową organizację ruchu na czas budowy, b) docelową organizację ruchu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu przelewem na konto bankowe: PKO BP S.A. PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach