Przetargi.pl
BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1517G W GMINIE KOSAKOWO

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 81-198 Kosakowo, ul. Żeromskiego 69
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Żeromskiego 69 69
  81-198 Kosakowo, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kosakowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1517G W GMINIE KOSAKOWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika z kostki betonowej w ciągu drogi powiatowej nr 1517G w Gminie Kosakowo zgodnie z Projektem Wykonawczym Budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1517G w Gminie Kosakowo (działki nr 135/2 Kosakowo oraz 31/2 Pogórze) opracowanej przez ZPUB WROBUD, z siedzibą w Połczyno, ul. Ziołowa 21, 84 -100 Puck (opracowanie 2014r) oraz pozostałymi dokumentami przetargowymi w tym z niniejszą SIWZ: Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej już trasy rowerowej - ul. Derdowskiego w Kosakowie do Pogórza. Projektowany chodnik połączy chodnik przy ul. Żeromskiego w Kosakowie z istniejącym chodnikiem w Pogórzu. Wyłączone są z projektu odcinki ścieżki rowerowej i chodnika przewidziane projektami budowy infrastruktury drogowej na terenie Gimnazjum i zatok autobusowych w rejonie Gimnazjum. Projekt niniejszy łączy się z w/w. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa jednoprzestrzenna o szerokości 2,00 m (szerokość uwarunkowana wąskim pasem drogowym oraz rzędem drzew przydrożnych usytuowanych w lewym poboczu drogi, o nawierzchni grysowo mastyksowej SMA 8 S grub. 3cm w kolorze czerwonym. Chodnik szerokości 1,50m oddzielony od drogi pasem utwardzonego pobocza, nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej szarej, grub. 8cm. UWAGA : skrajne pasy chodnika należy wykonać z kostki kolor ciemny grafit . Teren zajęty pod budowę ścieżki rowerowej i chodnika stanowią obustronne obrzeża pasa drogi powiatowej. Niemożliwe jest połączenie ich w jeden ciąg pieszo - rowerowy. Przyjęto założenie, że usytuowanie chodnika ma maksymalnie obsługiwać zabudowę mieszkaniową i usługową, ścieżka rowerowa przebiegać maksymalnie przez teren od obrzeżnej zabudowy. Częściowo ścieżka rowerowa przebiega poza szpalerem drzew przydrożnych. Sa też miejsca, gdzie projektowany pas utwardzony stanowi odcinkowy ciąg pieszo - rowerowy. Lokalizację chodnika i ścieżki rowerowej (w planie) odniesiono w stosunku do kilometrażu drogi powiatowej przyjętego przez Zarząd Drogowy. Pozostałe szczegóły zostały określone w Projekcie Wykonawczym i dokumentach stanowiących dokumentacją przetargową. Zamawiający dysponuje powyższym Projektem Wykonawczym, który m.in. wraz z Specyfikacjami Technicznymi , zostanie udostępniony Wykonawcy w terminie podpisania umowy. Przed przystąpieniem do przetargu Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania co do ryzyka trudności jakie mogą wpłynąć na wykonawstwo przyjętych robót. a) Wykonawca zobowiązany jest do: zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót i prowadzenia dziennika budowy na formularzu dziennika budowy (egzemplarza dziennika dostarczony przez Wykonawcę podlega ostemplowaniu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót); przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 3-ch dni roboczych od podpisania umowy; w terminie 7-dni przed przystąpieniem do robót przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego (Referat GKOŚ) projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem ochrony ppoż, karetki pogotowia itp. i dostępu do posesji w rejonie robót; powiadamiania w postaci ogłoszenia publicznego w dwóch wskazanych przez Zamawiającego miejscach o ograniczeniach w użytkowaniu drogi lub innych utrudnieniach w związku z prowadzonymi robotami; wykonania dokumentacji powykonawczej dla wykonanych obiektów, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i operatu kolaudacyjnego; całość dokumentacji powykonawczej należy wykonać w wersji elektronicznej i papierowej po dwa komplety (w formacie PDF, DWG) zabezpieczenia terenu budowy, celem uniemożliwienia obecności osób trzecich w sposób zgodny z przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP ograniczenia do minimum oddziaływania budowy na pobliskie otoczenie ustawienia na terenie placu budowy toalety przenośnej oraz do utrzymywania stanu sanitarno-porządkowego na wymaganym poziomie. zabezpieczenia w sposób skuteczny innych budynków lub obiektów, w razie zaistnienia takiej konieczności, ze względu na prowadzone roboty, zapewnienia obecności kierownika robót na cotygodniowych radach budowy łącznie ze złożeniem pisemnych informacji o postępie robót, zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę leży w zakresie Wykonawcy. Koszty pobieranych na budowę mediów w całości obciążają Wykonawcę. w całym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowiązek potwierdzania wpływu korespondencji i pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jeżeli Wykonawca niedopełnia tego obowiązku, korespondencję skierowaną na znane Zamawiającemu adresy i potwierdzoną poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, będzie uznana za doręczoną; - w okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niż raz do roku Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia z Zamawiającym przez swojego upełnomocnionego na piśmie Przedstawiciela, przeglądu gwarancyjnego którego ustalenia będą zaprotokołowane i wykonane przez Strony zakup i prowadzenie dziennika budowy dopełnienia niezbędnych formalności przy prowadzeniu robót, np. związanych z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania prac - koszty zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót leżą po stronie Wykonawcy b) Pozostałe warunki zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stanu sanitarno-porządkowego na wymaganym poziomie, koszty pobieranych na budowę mediów w całości obciążają Wykonawcę, przekazanie przedmiotu umowy nastąpi z zachowaniem warunków technicznych i formalnych określonych w Dokumentacji i Umowie, wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi i prawnymi wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji poprawnego i dobrego jakościowo wykonania przedmiotu umowy na okres 36 m-cy od daty jego odbioru. roboty podlegają odbiorowi przez nadzór inwestorski na formularzach UG Kosakowo: przekazanie przedmiotu umowy nastąpi z zachowaniem warunków technicznych i formalnych określonych w Dokumentacji Przetargowej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego uprzątnięcia terenu a także naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót, warunkiem niezbędnym przystąpienia Zamawiającego do odbioru jest przedstawianie przez Wykonawcę pomiaru powykonawczego z klauzulą geodety dot. zgodności wykonania robót z projektem, c) Kompletny operat kolaudacyjny powinien zawierać: 1. Materiały przygotowane przez Inspektora Nadzoru - do wglądu w szczególności umowa wraz z dokumentami przetargowymi, rozliczenie końcowe, wyniki badań kontrolnych lub sprawdzających wykonanych przez niezależne laboratorium (w przypadku zlecenia wykonania takich badań przez Inspektora Nadzoru), wyliczenie potrąceń z tytułu złej jakości robót. 2. Materiały dostarczane przez Wykonawcę : dokumentacja projektowa ze zmianami naniesionymi i zatwierdzonymi przez projektanta, szczegółowe specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru i ich wykonanie szczególnie dla robót zanikających i zakrywanych, recepty i ustalenia technologiczne, dziennik budowy i książka obmiarów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ, atesty jakościowe wbudowanych materiałów, opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST, przedłożenia protokołów odbioru pasa drogowego a także wszystkich innych terenów zajmowanych na czas budowy; protokołów odbioru przyłączy i przebudowy elementów uzbrojenia podziemnego; sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, uwagi dotyczące realizacji robót, data rozpoczęcia i zakończenia robót, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu, oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacją (w przypadku ich wystąpienia). d) Organizacja ruchu. Podczas wykonywania robót należy maksymalnie ograniczyć oddziaływanie wykonywania robót na otoczenie. Roboty prowadzić w taki sposób, aby nie ograniczać ruchu drogowego na drodze powiatowej 1517G, a ruch pieszy ograniczać w stopniu maksymalnym. e) Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić poniższe wytyczne Zamawiającego z uwzględnieniem Rozp. Min.Trans.i Gosp.Mor. z dnia 2 marca 1999 r. (z późn. zm) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane, Ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia w drogach. f) Pozostałe warunki wykonania zamówienia przekazanie przedmiotu umowy nastąpi z zachowaniem warunków technicznych i formalnych określonych w Dokumentacji i Umowie, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi i prawnymi, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji poprawnego i dobrego jakościowo wykonania przedmiotu umowy na okres 36 m-cy od daty jego odbioru. g) Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi z zachowaniem warunków technicznych i formalnych określonych w Umowie. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie całość zadania do dnia 22.09.2014r. przy czym: przejezdność ścieżki rowerowej i przechodność chodnika do 25.08.2014r. pozostałe zagospodarowanie terenu zgodne z projektem wykonawczym do dnia 08.09.2014r. zakończenie całego zadania inwestycyjnego (w tym przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in. geodezyjny pomiar powykonawczy) do dnia 22.09.2014r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Ustalona wartość wadium wynosi: 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) 9.2 Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie składania ofert. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty. 9.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 45 ust.6 ustawy PZP 9.4. Wadia w postaci gotówkowej należy wpłacać konto bankowe BS Rumia nr 65 8351 0003 0000 1267 2000 0040. W przypadku, jeżeli do upływu terminu (wyznaczonego na konkretną godzinę) składania ofert wymagana kwota wadium nie wpłynie na konto zamawiającego, będzie to oznaczało, te wadium nie zostało wniesione, co wiąże się z wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem oferty jako nie zabezpieczonej wadium. 9.5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności wystawionego dokumentu powinien być zgodny z terminem związania ofertą, tzn. rozpoczynać się najpóźniej w dniu wyznaczonym na składanie ofert a kończyć najwcześniej po upływie następnych 30-tu dni. 9.6. Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadku formy pieniężnej wraz z odsetkami) jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana : - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego. - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9.7. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa wart. 25 ust.1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9.8. Gwarancja zapłaty wadium winna być bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. 9.9. Niespełnienie powyższych wymogów skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kosakowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach