Przetargi.pl
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. DROGA NOWOWIEJSKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM - ETAP I

Gmina Miejska Starogard Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 5306006 , fax. 58 5306111
 • Data zamieszczenia: 2014-08-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Starogard Gdański
  ul. Gdańska 6 6
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 5306006, fax. 58 5306111
  REGON: 00052524000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starogard.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. DROGA NOWOWIEJSKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. DROGA NOWOWIEJSKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM - ETAP I. W/w roboty obejmują: a) budowę drogi rowerowej klasy Zr o szerokości 2 m na długości od km 0+000,00 do km 0+0472,69; b) budowę chodnika o szerokości 2 m na długości od km 0+000,00 do km 0+0472,69; c) wykonanie oznakowania poziomego na długości od km 0+000,00 do km 0+0472,69;; d) wykonanie oznakowania pionowego na długości od km 0+000,00 do km 0+0472,69;. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji technicznej będących załącznikiem do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.starogard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach