Przetargi.pl
Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap I Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice

Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8613460 , fax. 059 8613462
 • Data zamieszczenia: 2015-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
  ul. W. Witosa 16 16
  84-312 Cewice, woj. pomorskie
  tel. 059 8613460, fax. 059 8613462
  REGON: 77097975000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Cewice - etap I Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kamieniec-Siemirowice . Ścieżka rowerowa przebiegać będzie w pasie drogi powiatowej nr 1328G od skrzyżowania Kamieniec- Siemirowice w kierunku Siemirowic (od km 0+000 do km 2+580). 1.Zakres robót obejmuje 1)Nawierzchnie a)wyrównanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - 3870 m?. b)skropienie nawierzchni asfaltem w ilości min. 0,5 kg/m? - 3870 m? c)nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa ścieralna) koloru czarnego, grubość warstwy po zagęszczeniu min. 4 cm - 3870 m? 2)Pobocza - uzupełnienie pobocza ziemnego przy ścieżce rowerowej - 774 m? 3)Oznakowanie poziome i pionowe a)oznakowanie poziome: linie krawędziowe ciągłe koloru czerwonego po obu stronach ścieżki rowerowej o szer. 24 cm . Pozostałe linie koloru białego. b)4 symbole roweru koloru białego- malowanie ręcznie c)oznakowanie pionowe : 2 kpl znaków nakazu, zakazu lub informacyjne na słupkach z rur stalowych oraz 2 kpl znaków - tablica z 3 znakami: strzałka do góry i w dół oraz rower na słupkach stalowych. d)oznakowanie poziome i pionowe musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w prawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). e)oznakowanie poziome i pionowe, miejsce ustawienia znaków należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Lęborku, ul. Pionierów 10. 4)Stojak na rowery - stalowy ocynkowany na 4 stanowiska. Stojak należy zamontować na stałe w gruncie. Miejsce montażu przy parkingu, do uzgodnienia z zarządcą drogi. 2.Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 1)zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku budowy. W przypadku uszkodzenia punktów granicznych Wykonawca zobowiązany jest do ich odtworzenia na własny koszt. 2)W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni do jej naprawienia w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3)uzyskania pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych na czas realizacji robót , jeżeli będą wymagane. 4)sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas robót zatwierdzony przez odpowiednie organy. 5)wykonania i przedłożenia Zamawiającemu po zakończeniu robót - kosztorysu powykonawczego. 6)powiadomienia zarządcy drogi o terminie rozpoczęcia robót 7)wywóz odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. 8)uporządkowania placu budowy 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Opis techniczny b)Trasa ścieżki rowerowej - załącznik graficzny c)Przedmiar robót d)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł. 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert. 3.Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millenium nr 77 1160 2202 0000 0002 3043 5431 z dopiskiem wadium na budowę ścieżki rowerowej Siemirowice-Kamieniec; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami) 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1.Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2.Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem; 3.Kwotę gwarancji lub poręczenia; 4.Termin ważności gwarancji lub poręczenia; 5.Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b)nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o któ?ej mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie określonej w pkt 3 ppkt 2)-5), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do oferty w osobnej kopercie; 7.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed terminem składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę; 8.Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w pieniądzu;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach