Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron na odcinku od ul 12 Marca do ul Rzeźnickiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, pl. Jakuba Wejhera 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 677 71 15
 • Data zamieszczenia: 2015-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta
  pl. Jakuba Wejhera 8 8
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 58 677 71 15
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron na odcinku od ul 12 Marca do ul Rzeźnickiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron na odcinku od ul. 12 Marca do ul. Rzeźnickiej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w ramach zadania Turystyczny Szlak Północnych Kaszub w Wejherowie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ 4 Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej Równoważność: 5.1 W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art 29 ust 3 ustawy dopisuje wyrazy lub równoważny, w przypadku gdy takie określenie tam nie występuje. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia 5.2 Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art 30 ust. 2 ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 5.3 Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe, ponadto aby posiadały wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art 30 ust 5 ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały, urządzenia i rozwiązania 5.4 Wykonawca winien ponadto dołączyć do oferty zbiorcze zestawienie, wraz ze szczegółowym opisem, tych zaproponowanych materiałów, urządzeń oraz rozwiązań równoważnych w celu wykazania ich równoważności w stosunku do materiałów, urządzeń i innych rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ze wskazaniem nazwy, strony których dotyczy oraz załączyć odpowiednio wymagane atesty, certyfikaty lub dopuszczenia 5.5 Dokumenty te będą podlegały ocenie autorów dokumentacji projektowych, którzy sporządzą stosowne opinie. Opinie te będą podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji rozwiązań równoważnych lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności 5.6 Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne 5.7 Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego 5.8 Nie złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały, urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 5.9 Parametrami technicznymi są wielkości liczbowe wyznaczające charakterystyczne wielkości różnych urządzeń i materiałów, zaś parametrami użytkowymi i technicznym są wszelkie wielkości (wyrażane w jednostkach miary, wagi, nachylenia etc) elementów użytkowych (np. elementów nawierzchni) i technicznych (np. ciężaru konstrukcji, odporności przeciwpożarowej), które występują w przypadku danego obiektu budowlanego 5.10 Poprzez: -właściwości funkcjonalne należy rozumieć cechy oznaczające, że materiał, urządzenie i rozwiązanie techniczne będą spełniały prawidłowo swoje funkcje, tzn. zapewnią zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ -właściwości jakościowe należy rozumieć zgodne z postanowieniami SIWZ dla zaproponowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych właściwości takie jak np funkcjonalność, rodzaj, gatunek, cechy fizyczne (np gęstość, szczelność, wilgotność, mrozoodporność, odporność na starzenie, itp.), cechy mechaniczne (np wytrzymałość, odporność na uderzenia, itp.), cechy chemiczne (odporność na korozję), itp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100. 2. Termin wniesienia wadium. 2.1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Wejherowie - Bank Millennium O Wejherowo nr 14116022020000000061963861. b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul 12 Marca 195 w pok Nr 206 przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 3.1 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.2. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których mowa w rozdz. XII pkt 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od b do e musi być wystawione na Gminę Miasto Wejherowo. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zamieszczone w rozdz. XII SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie terminu ponad wymagany w SIWZ termin płatności 21 dni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wejherowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach