Przetargi.pl
Przebudowa ciągu pieszego w celu dopuszczenia ruchu rowerowego wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od Al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki w Gdańsku oraz Budowa drogi rowerowej wzdłuż południowo - zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. K. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3205100 , fax. 058 3205105
 • Data zamieszczenia: 2016-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska
  ul. Żaglowa 11 11
  80-560 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3205100, fax. 058 3205105
  REGON: 00016837200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.drmg.gdansk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu pieszego w celu dopuszczenia ruchu rowerowego wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od Al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki w Gdańsku oraz Budowa drogi rowerowej wzdłuż południowo - zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. K. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ciągu pieszego w celu dopuszczenia ruchu rowerowego wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od Al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki w Gdańsku oraz Budowa drogi rowerowej wzdłuż południowo-zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. K. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań: 1) Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wraz z wykonaniem przejazdów rowerowych przez skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. Do Studzienki, ul. Sobótki, ul. Jaśkowa Dolina, ul. Dmowskiego, ul. De Gaullea, ul. Jesionowa. W ramach zadania wyznaczono również miejsca postojowe wzdłuż Al. Grunwaldzkiej. W związku z zaprojektowaniem przejazdów rowerowych w miejscu istniejącej sygnalizacji świetlnej projekt uwzględnia przestawienie istniejących słupów sygnalizacji świetlnej oraz ustawienie nowych zgodnie z projektem branżowym. Projekt także zakłada lokalizację nowych wpustów deszczowych wskazanych w opracowaniu, a także montaż ławek, stojaków rowerowych, śmietników, sadzenie 1 drzewa, oraz przestawienie parkometrów, w tym:a) Rozbiórki;b) Roboty ziemne;c) Roboty nawierzchniowe;d) Elementy ulic;e) Zieleń: - Sadzenie drzew; - Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancji jakości: dla pielęgnacji trawników wynosi ona 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości, dla nasadzeń drzewa - 36 pierwszych miesięcy gwarancji jakości;f) Docelowa organizacja ruchu;g) Kanalizacja deszczowa;h) Sygnalizacja świetlna. UWAGA: W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie zakresu prac nie ujętego w projekcie:a) wykonanie i wbudowanie w nawierzchnię ciągów pieszo-rowerowych 75 kpl piktogramów wg opisu zawartego w załączniku nr 21 do SIWZ;b) dokonania regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej wg sporządzonego przedmiaru robót - załącznik nr 22 do SIWZ;c) regulację wysokościową pozostałych elementów infrastruktury technicznej. 2) Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego Al. Grunwaldzkiej od ul. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych. Na skrzyżowaniu osobno budowę chodnika i drogi rowerowej. W ramach zadania na skrzyżowaniu należy przestawić kilka sygnalizatorów sygnalizacji świetlnej oraz zamontować nowe sygnalizatory. W ramach zadania należy także przebudować wpust deszczowy i dwie skrzynki odwadniające szyny w torowisku. UWAGA: W zakresie przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie zakresu prac nie ujętego w projekcie: a) opracowanie i wykonanie zmiany projektu organizacji ruchu w zakresie: - placu przy skrzyżowaniu Al. Grunwaldzkiej i Al. Żołnierzy Wyklętych (przed Galerią Bałtycką) - umieszczenie dodatkowych 3 znaków pionowych; -wykonanie i wbudowanie 17 kpl piktogramów wg opisu zawartego w załączniku nr 21 do SIWZ;b) dokonania regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych (wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych) wg sporządzonego przedmiaru robót - załącznik nr 23 do SIWZ;c) regulację wysokościową pozostałych elementów infrastruktury technicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331622
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000 zł. 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4.Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi wskazywać jako beneficjenta Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska działającą w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, w Banku Pekao S.A., nr konta: 38 1240 1268 1111 0010 3860 7357, z oznaczeniem: Wadium - nr referencyjny I/PN/020/16. 6.Wadium w formie poręczeń lub gwarancji należy złożyć wraz z ofertą (w oryginale). Dokument wadium winien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot wykonawcy bez naruszenia integralności całej oferty. Dokument wadium winien być oznaczony: Wadium - Przebudowa ciągu pieszego w celu dopuszczenia ruchu rowerowego wzdłuż Al. Grunwaldzkiej od Al. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki w Gdańsku oraz Budowa drogi rowerowej wzdłuż południowo-zachodniej strony Al. Grunwaldzkiej od ul. K. Szymanowskiego do Al. Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku, nr referencyjny I/PN/020/16. 7.Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi gwarantować zamawiającemu bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków. Poręczenia i gwarancje muszą być ważne co najmniej przez okres związania ofertą, a w przypadku przedłużenia terminu związania ofertą - także przez ten okres

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.drmg.gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach