Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich przy użyciu betonu asfaltowego na terenie działania RDW Puck, w latach 2010-2012

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-100 Puck, ul. Żarnowiecka 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6732544
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku Rejon Dróg Wojewódzkich w Pucku
  ul. Żarnowiecka 3 3
  84-100 Puck, woj. pomorskie
  tel. 058 6732544
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni dróg wojewódzkich przy użyciu betonu asfaltowego na terenie działania RDW Puck, w latach 2010-2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont cząstkowy przy użyciu betonu asfaltowego: w roku 2010 - 5920m2, w 2011 - 5130m2, w 2012 - 5130m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw-gdansk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach