Przetargi.pl
Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Kościerzyna, Lipusz, Gdańsk, Wejherowo, Kolbudy, Kwidzyn, Elbląg, Kartuzy.

Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-804 Gdańsk, ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3212200 , fax. 058 3021125
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku
  ul. Ks. Rogaczewskiego 9/19 9/19
  80-804 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3212200, fax. 058 3021125
  REGON: 19003671400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Kościerzyna, Lipusz, Gdańsk, Wejherowo, Kolbudy, Kwidzyn, Elbląg, Kartuzy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Kościerzyna, Lipusz, Gdańsk, Wejherowo, Kolbudy, Kwidzyn, Elbląg, Kartuzy, wraz z mapą przeglądową - na podstawie przyjętych uzgodnień z RDOŚ i PWIS w Gdańsku i Olsztynie oraz wytycznych DGLP (przy piśmie ZU-7019-27/09 z dn. 14 maja 2009 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907114008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 500.00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gdansk.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach