Przetargi.pl
Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku na dz. nr ewid. 113, gm. Skąpe - etap II

Gmina Skąpe ogłasza przetarg

 • Adres: 66-213 Skąpe, Skąpe 65
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3419213 w. 22 , fax. 068 3419180
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skąpe
  Skąpe 65 65
  66-213 Skąpe, woj. lubuskie
  tel. 068 3419213 w. 22, fax. 068 3419180
  REGON: 97077050500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skape.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku na dz. nr ewid. 113, gm. Skąpe - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ołoboku na dz. nr ewid. 113, gm. Skąpe - etap II. W ramach całego przedsięwzięcia przewidziano II etapy, które po zrealizowaniu przyniosą efekt w postaci nowej sali gimnastycznej o kubaturze 5907 m3, pow. zabudowy: 898 m2, pow. użytkowej 782,3 m2, wymiarach sali: 17,08x30,05 m, wys. 6,48 m. Zakres robót objętych etapem I inwestycji, który został zrealizowany w 2014 r. obejmował przede wszystkim: 1) wybudowanie budynku w stanie surowym, w tym wykonanie: prac ziemnych i rozbiórkowych; fundamentów; ścian, ścianek i słupów; stropodachów o konstrukcji żelbetowej; stropodachów o konstrukcji drewnianej; stolarki zewnętrznej; elewacji; schodów i pochylni; zgodnie z dokumentacją projektową oraz wskazaniami przedmiaru sporządzonego dla I etapu inwestycji, 2) inne roboty nie wymienione powyżej, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. niezbędne do wykonania I etapu inwestycji, zgodnie z istniejącą dokumentacją wymienioną w pkt. 5 ppkt. 1) i 2) poniżej. Zakres robót objętych etapem II, w ramach przedmiotowej procedury przetargowej, przewidziany do realizacji w roku 2015 obejmuje przede wszystkim: 1) wykończenie budynku oraz zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie: prac ziemnych i rozbiórkowych; zjazdu z drogi gminnej; zjazdu z drogi powiatowej; prac przy urządzeniu grzewczo-wentylacyjnym; podłóg; tynków wewnętrznych; wykończenia ścian wewnętrznych; stolarki wewnętrznej; ogrodzenia; ściany oporowej; prac na terenie wokół sali gimnastycznej; wykończenia cokołu przy hallu wejściowym; wyposażenia; instalacji wodnej; instalacji kanalizacyjnej; ogrzewania podłogowego i grzejnikowego; wentylacji; przyłącza kanalizacji sanitarnej; przyłącza kanalizacji deszczowej; przyłącza wody; instalacji gazowej; zasilania złącza pomiarowego RG-linia kablowa; rozdzielni głównej i sterowniczej oświetlenia; instalacji wewnętrznej; instalacji uziemiającej; instalacji alarmowej; pomiarów powykonawczych; zgodnie z dokumentacją projektową oraz wskazaniami przedmiaru sporządzonego dla II etapu inwestycji, 2) inne roboty nie wymienione powyżej, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. niezbędne do wykonania II etapu inwestycji, zgodnie z istniejącą dokumentacją wymienioną w pkt. 5 ppkt. 1) i 2) poniżej. Ponadto Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego po zakończeniu zadania, a przed odbiorem końcowym pozwolenie na użytkowanie obiektu, wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie. Dopiero po uzyskaniu ww. pozwolenia, Zamawiający przystąpi do procedury odbiorowej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z SIWZ, projektem budowlanym i zamiennym, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz z wykorzystaniem przedłożonego przedmiaru robót i wzoru kosztorysu ofertowego. Dokumentacja jw. stanowi odpowiednio załączniki do SIWZ, takie jak: Załączniki nr 8 SIWZ - Dokumentacja techniczna, Załącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik nr 10a do SIWZ - Przedmiar robót, Załącznik nr 10b do SIWZ - Wzór kosztorysu ofertowego. W/w dokumentacja została opracowana przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa ŚWIEBUD Marcin Wojewódka, os. Kopernika 126, 66-200 Świebodzin i zatwierdzona Decyzją Starosty Świebodzińskiego nr 285/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. (znak: BOŚ.6740.6.42.2011.AM) wraz z decyzjami zamiennymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 35 000 PLN (słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych), w sposób wskazany w SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skape.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach