Przetargi.pl
Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013 w ramach realizacji zadania pod nazwą Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo z wyłączeniem powierzchni rezerwatu przyrody Łęgi koło Słubic.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jagiellończyka 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7115 338 , fax. 95 7115 524
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
  ul. Jagiellończyka 8 8
  66-400 Gorzów Wlkp., woj. lubuskie
  tel. 95 7115 338, fax. 95 7115 524
  REGON: 08029670000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow.rdos.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013 w ramach realizacji zadania pod nazwą Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo z wyłączeniem powierzchni rezerwatu przyrody Łęgi koło Słubic.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013 w ramach realizacji zadania pod nazwą Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo z wyłączeniem powierzchni rezerwatu przyrody Łęgi koło Słubic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 907120001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 9 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gorzow.rdos.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach