Przetargi.pl
Zabiegi agrotechniczne polegające na wykonaniu talerzowania gruntów ornych na terenie powiatu krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, woj. lubuskie

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-225 Zielona Góra, ul. Lwowska 25
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3272389 , fax. 068 3272006
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze
  ul. Lwowska 25 25
  65-225 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3272389, fax. 068 3272006
  REGON: 01034470800657
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabiegi agrotechniczne polegające na wykonaniu talerzowania gruntów ornych na terenie powiatu krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, woj. lubuskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zabiegi agrotechniczne polegające na wykonaniu talerzowania gruntów ornych na terenie powiatu krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego, woj. lubuskie. 2. Powierzchnia ogółem do talerzowania 1.450 ha, w tym: powiat krośnieński - 600 ha, powiat nowosolski - 200 ha, powiat wschowski - 100 ha, powiat zielonogórski - 150 ha, powiat żagański - 200 ha, powiat żarski - 200 ha. 3. Prace powinny zostać wykonane w sposób zapewniający użytkowanie gruntów w sposób zgodny z zasadami dobrej kultury rolnej. 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany zabiegu agrotechnicznego na inny. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia areału nieruchomości objętych umową. Z tytułu zmniejszenia areału nie przysługuje Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze. 6. Harmonogram prac będzie uzgadniany sukcesywnie wynikający z potrzeb Zamawiającego. 7. Wymagany termin realizacji poszczególnych zleceń w trakcie realizacji umowy wynosi: minimalny 3 dni, maksymalny 10 dni (dni robocze).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 771000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagen

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach