Przetargi.pl
Budowa przedszkola w Skoroszycach - etap I

GMINA SKOROSZYCE ogłasza przetarg

 • Adres: 48-320 Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 77431 85 05 , fax. +48 77 4318029
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SKOROSZYCE
  ul. Powstańców Śląskich 17
  48-320 Skoroszyce, woj. opolskie
  tel. +48 77431 85 05, fax. +48 77 4318029
  REGON: 531412941
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa przedszkola w Skoroszycach - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Budowa budynku przedszkola w Skoroszycach – etap I” zgodnie z projektem i specyfikacją techniczna. Dokumenty te stanowią załącznik do umowy.Teren objęty zamówieniem zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 0009 Skoroszyce, Dz. nr 208/23, 209/7, 209/13, 208/16, 208/17.Zamówienie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:1) Roboty rozbiórkowe,2) Roboty budowlane,3) Roboty sanitarne,4) Roboty elektryczne,5) Zagospodarowanie, terenu,6) Organizację i zagospodarowanie placu budowy,7) Odbiory z udziałem Zamawiającego, inspektora nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy,8) Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,9) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu),10) Sporządzenie kosztorysu ofertowego (przed podpisaniem umowy – Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty) 11) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego – Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy,12) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej ( płyta CD/pendrive),13) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawczą 14) Inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją Techniczna. 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:1) Projekt robót budowlanych i specyfikacja techniczna 2) Projekt instalacji elektrycznej i specyfikacja techniczna3) Projekt instalacji sanitarnych i specyfikacja techniczna4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót5) Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach