Przetargi.pl
Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla prokuratur okręgu opolskiego.

Prokuratura Okręgowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-066 Opole, ul. Władysława Reymonta 24
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 01 203 , fax. 77 40 01 238
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Opolu
  ul. Władysława Reymonta 24
  45-066 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 01 203, fax. 77 40 01 238
  REGON: 000000388
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/po-opole

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości dla prokuratur okręgu opolskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów biurowych, artykułów higienicznych i środków czystości, realizowane na rzecz prokuratur okręgu opolskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30190000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, liczonym wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 dostawy odpowiadające swojemu rodzajowi przedmiotowi niniejszego zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach