Przetargi.pl
Budowa placów zabaw we wsiach: Popowo, Uścikówiec, Świerkówki, Bogdanowo, Kiszewko, gmina Oborniki

Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 76
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 6559100; 6559133 , fax. 061 6559101
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oborniki, Urząd Miejski w Obornikach
  ul. Piłsudskiego 76 76
  64-600 Oborniki, woj. wielkopolskie
  tel. 061 6559100; 6559133, fax. 061 6559101
  REGON: 00052576000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placów zabaw we wsiach: Popowo, Uścikówiec, Świerkówki, Bogdanowo, Kiszewko, gmina Oborniki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw we wsiach: Popowo, Uścikówiec, Świerkówki, Bogdanowo, Kiszewko, gmina Oborniki. 2.Plac zabaw we wsi Bogdanowo: przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw we wsi Bogdanowo oraz wyposażenie w zestawy zabawowe. Działka jest ogrodzona z bramą i furtką. Odwodnienie jest powierzchniowe na teren przyległy. Teren należy wyprofilować a zaniżenia uzupełnić piaskiem z dowozu i ziemią roślinną. Na wyprofilowanym i dogęszczonym terenie należy założyć nawierzchnię z trawy naturalnej. Nawierzchnię trawiastą należy obramować obrzeżami betonowymi 8x30 na ławach z oporem. Teren o szerokości 1,00m między ogrodzeniem i obrzeżami zostanie obsadzony krzewami zimozielonymi i zasypany korą mieloną. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestawy: - zabawowy z wieżą - 1 szt. - huśtawki wagowe - 2 szt. - karuzelę platformową - 1 szt. - bujaki sprężynowe - 2 szt. - ławki z oparciami - 4 szt. - kosze na śmieci - 3 szt. - tablicę informacyjną - 1 szt. 3.Plac zabaw we wsi Kiszewko: przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw we wsi Kiszewko oraz wyposażenie w zestawy zabawowe. Na omawianej działce znajduje się czynne szambo wymagające zabezpieczenia. Działka graniczy z działką , na której jest zlokalizowana świetlica wiejska. Działka jest ogrodzona siatką na słupkach metalowych od strony drogi powiatowej z furtką i bramą Odwodnienie działki jest powierzchniowe na teren przyległy. Planuje się uzupełnienie zabezpieczenia terenu placu ogrodzeniem o wysokości 1,50 m z paneli z siatki powlekanej oraz zabezpieczenie istniejącego szamba niskim ogrodzeniem z paneli zakończonych łukowo. Długość planowanego ogrodzenia wynosi 40,00 m. Teren należy wyprofilować a zaniżenia uzupełnić piaskiem z dowozu i ziemią roślinną. Prace te należy wykonać sprzętem rolniczym: pługiem, glebogryzarką i bronami. Na wyprofilowanym i dogęszczonym terenie należy założyć nawierzchnię z trawy naturalnej siewem ręcznym. Nawierzchnię trawiastą należy obramować obrzeżami betonowymi 8x30 na ławach z oporem. Teren o szerokości 1,00 m między ogrodzeniem i obrzeżami zostanie obsadzony krzewami zimozielonymi i zasypany korą mieloną. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestawy: - zabawowy z lokomotywą -1 szt. - huśtawki wagowe - 2 szt. - karuzelę platformową - 1 szt. - bujaki sprężynowe - 2 szt. - ławki z oparciami - 7 szt. - kosze na śmieci - 3 szt. - tablicę informacyjną - 1 szt. 4.Plac zabaw we wsi Popowo: przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw we wsi Popowo oraz wyposażenie w zestawy zabawowe. Na omawianej działce znajduje się zniszczony budynek gospodarczy o wymiarach 2,50x8,00, śmietnik murowany 2,00x x2,00, płyta betonowa o wymiarach 6,50x7,30 i chodnik z płytek betonowych 1,50x8,00. Obiekty te przeznaczono do rozbiórki. Odwodnienie działki jest powierzchniowe na teren przyległy. Przewiduje się rozbiórkę istniejących budowli i umocnień betonowych. Zaniżenia terenu należy uzupełnić piaskiem i ziemią roślinną a następnie wyprofilować. Na wyprofilowanym i dogęszczonym terenie należy założyć nawierzchnię z trawy naturalnej. Nawierzchnię trawiastą należy obramować obrzeżami betonowymi 8x30 na ławach z oporem. Teren placu zostanie ogrodzony dla zabezpieczenia przed zwierzętami. Nowe ogrodzenia o wysokości 1,20 m zaplanowano z paneli ogrodzeniowych zakończonych łukowo, montowanych na słupkach z profili zamkniętych. Kolor ogrodzenia - zielony. Długość planowanego ogrodzenia wynosi 65,00 m, w tym: furtka o szerokości 1,00 m i brama dwuskrzydłowa o szerokości 3,00 m. Teren o szerokości 1,00 m między ogrodzeniem i obrzeżami zostanie obsadzony krzewami zimozielonymi i zasypany korą mieloną. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestawy: - zabawowy z wieżą - 1 szt. - huśtawki wagowe - 2 szt. - karuzelę platformową - 1 szt. - bujaki sprężynowe - 2 szt. - ławki z oparciami - 7 szt. - kosze na śmieci - 3 szt. - tablicę informacyjną - 1 szt. 5.Plac zabaw we wsi Świerkówki: przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw we wsi Świerkówki oraz wyposażenie w zestawy zabawowe. Plac zabaw zostanie wybudowany na wydzielonej działce. Na działce znajdują się drewniane, zniszczone urządzenia do zabawy. Na skraju placu jest zlokalizowana betonowa studnia rewizyjna kanału melioracyjnego. Plac nie jest ogrodzony. Jego granice wyznaczają nasadzone w latach poprzednich krzewy ozdobne. Plac graniczy z boiskiem trawiastym do piłki nożnej. W pobliżu placu, po drugiej stronie drogi gminnej jest zlokalizowana świetlica wiejska. Plac ma nierówną nawierzchnię trawiastą. Odwodnienie działki jest powierzchniowe na teren przyległy. Przewiduje się rozbiórkę istniejących budowli i umocnień betonowych. Zaniżenia terenu należy uzupełnić piaskiem i ziemią roślinną i następnie wyprofilować. Na wyprofilowanym i dogęszczonym terenie należy założyć nawierzchnię z trawy naturalnej. Nawierzchnię trawiastą należy obramować obrzeżami betonowymi 8x30 na ławach z oporem. Teren placu zostanie ogrodzony dla zabezpieczenia przed zwierzętami. Ogrodzenia o wysokości 1,20 m zaplanowano z paneli zakończonych łukowo, montowanych na słupkach z profili zamkniętych. Kolor ogrodzenia - zielony. Długość planowanego ogrodzenia wynosi 86,00 m, w tym: furtka o szerokości 1,00 m i brama dwuskrzydłowa o szerokości 3,00 m. Od strony boiska do piłki nożnej zostaną zainstalowane piłkochwyty z siatki o wysokości 6,00 m, na szerokości 20,00 m. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestawy: - zestaw zabawowy z wieżą - 1 szt. - huśtawki wagowe - 2 szt. - karuzelę platformową - 1szt. - bujaki sprężynowe - 2 szt. - ławki z oparciami - 7 szt. - kosze na śmieci - 4 szt. - tablicę informacyjną - 1szt. 6.Plac zabaw we wsi Uścikowiec: przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw we wsi Uścikowiec. Działka jest ogrodzona z bramą i furtką. Odwodnienie działki jest powierzchniowe na teren przyległy. Teren należy wyprofilować a zaniżenia uzupełnić piaskiem. Na wyprofilowanym i dogęszczonym terenie należy założyć nawierzchnię z trawy naturalnej. Nawierzchnię trawiastą należy obramować obrzeżami betonowymi 8x30 na ławach z oporem. Teren o szerokości 1,00 m między ogrodzeniem i obrzeżami zostanie obsadzony krzewami zimozielonymi i zasypany korą mieloną. Plac zabaw zostanie wyposażony w zestawy: - zabawowy z wieżą - 1 szt. - huśtawki wagowe - 2 szt. - karuzelę platformową -1 szt. - bujaki sprężynowe - 2 szt. - ławki z oparciami - 4 szt. - kosze na śmieci - 3 szt. - tablicę informacyjną - 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.onorniki.pl (bip.oborniki.pl)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach