Przetargi.pl
Budowa odcinka drogi gminnej ulica Towarowa w Czempiniu - I etap

Gmina Czempiń ogłasza przetarg

 • Adres: 64-020 Czempiń, ul. 24 Stycznia 25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2826703 , fax. 61 282 63 02
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czempiń
  ul. 24 Stycznia 25 25
  64-020 Czempiń, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2826703, fax. 61 282 63 02
  REGON: 63125928700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czempin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinka drogi gminnej ulica Towarowa w Czempiniu - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa przedsięwzięcia: Budowa odcinka drogi gminnej ulica Towarowa w Czempiniu - I etap Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ, projekcie budowlanym oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w przedmiocie zamówienia. Za rozwiązania równoważne opisanym zg. z art. 30 ust 1 -3 uznaje się zastosowanie innych materiałów, urządzeń, sposobów wykonania przedmiotu zamówienia o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających lub przewyższających opisane w dokumentacji projektowej. Ilekroć w niniejszej specyfikacji wraz z załącznikami przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że każdemu takiemu wskazaniu towarzyszą wyrazy lub równoważny. Za rozwiązania równoważne uznane zostaną rozwiązania o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji projektowej. W przypadku składania oferty, w której wykonawca proponuje rozwiązania równoważne, do oferty należy dołączyć w formie tabeli wykaz proponowanych materiałów, urządzeń itp. równoważnych, a w przypadku rozwiązań równoważnych do opisanych zgodnie z art. 30 ust 1-3 także dokumenty stwierdzające w sposób jednoznaczny ich równoważność. Brak wskazania w ofercie propozycji zastosowania rozwiązań równoważnych oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń, materiałów i sposobów wykonania przyjętych w dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy zastosowanie rozwiązania równoważnego wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wyłącznie Wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poniecu Oddział w Czempiniu Nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003 Tytułem: wadium na RF.271.14.2013 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń w sekretariacie pok. 5, a kserokopię dokumentu należy załączyć do oferty. Niewniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czempin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach