Przetargi.pl
UPGRADE SYSTEMU CYFROWEJ RADIOGRAFII POŚREDNIEJ IMPAX 5 DO IMPAX 6 FIRMY AGFA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, ul. Sukiennicza 13
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 2927103 , fax. 061 2927102
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Sukiennicza 13 13
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 061 2927103, fax. 061 2927102
  REGON: 00055382200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UPGRADE SYSTEMU CYFROWEJ RADIOGRAFII POŚREDNIEJ IMPAX 5 DO IMPAX 6 FIRMY AGFA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest upgrade systemu cyfrowej radiografii pośredniej IMAX 5 do IMPAX 6 firmy AGFA oraz dostawa, montaż i uruchomienie: a) Stacji diagnostycznej/opisowej b) Serwera i UPS z oprogramowaniem niezbędnym dla prawidłowej pracy systemu impax 6 c) Biblioteki taśmowej do archiwizacji długoterminowej 1) uruchomienie systemu 2) szkolenie personelu i administratorów 2. Zamawiający wymaga aby okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia wynosił : - 36 miesięcy - gwarancja Producenta sprzętu - serwer oraz stacja diagnostyczna z czasem naprawy NBD. - 12 miesięcy gwarancja Wykonawcy na oferowane rozwiązanie -sprzęt i oprogramowanie. Oferent zapewni w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru wszystkie niezbędne aktualizacje wymagane do poprawnej pracy systemu zgodnie w wymogami prawnymi. W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe, techniczne i technologiczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano przedmiot zamówienia o parametrach technicznych, użytkowych i technologicznych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych, pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego. Celem Zamawiającego jest jedynie pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych rozwiązania najwyższej jakości i funkcjonalności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 485170005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szamotuly.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach