Przetargi.pl
Budowa obiektu sportowego w miejscowości Wierzba gmina Stary Zamość - I i II etap.

Wójt Gminy Stary Zamość ogłasza przetarg

 • Adres: 22-417 Stary Zamość, Stary Zamość 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6164231 , fax. 084 6163224
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Stary Zamość
  Stary Zamość 6 6
  22-417 Stary Zamość, woj. lubelskie
  tel. 084 6164231, fax. 084 6163224
  REGON: 95036858100010
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa obiektu sportowego w miejscowości Wierzba gmina Stary Zamość - I i II etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa obiektu sportowego w miejscowości Wierzba gmina Stary Zamość - I i II etap. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: - niwelacji terenu, - rozbiórki ogrodzenia i budynku magazynowego, - rozbiórki powierzchni utwardzonej płytami typu Trelinka, - wykonanie boiska głównego trawiastego z małą architekturą i ogrodzeniem, - roboty budowlane: konstrukcja budynku zaplecza z zadaszeniem, trybunami, przyłączami, stolarką zewnętrzną i wykończeniem zewnętrznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40 000 zł (słownie czterdzieści tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; wpłacone przelewem na konto: 18 9610 0002 0020 0420 2012 0014 BS Izbica 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.staryzamosc.bip.mbnet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach