Przetargi.pl
Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz drukarki laserowej.

Zarząd Powiatu we Włodawie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-200 Włodawa, al. Józefa Piłsudskiego 24
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 082 5721510 , fax. 082 5722444
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu we Włodawie
  al. Józefa Piłsudskiego 24 24
  22-200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 082 5721510, fax. 082 5722444
  REGON: 11020015900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.wlodawa.pl.www.bip.powiat.wlodawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem oraz drukarki laserowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.). Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem / 2 sztuki/,drukarki laserowej /1 szt./. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.wlodawa.pl, www.bip.powiat.wlodawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach