Przetargi.pl
Zakup i dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej K1-65 , w szacunkowej ilości 85 ton , do Poniatowej , autocysterną Wykonawcy , partiami maksymalnie po 15 ton jednorazowo

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej ogłasza przetarg

 • Adres: 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8204072 , fax. 081 8204072
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej
  ul. Młodzieżowa 6 6
  24-320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 081 8204072, fax. 081 8204072
  REGON: 43102961300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpopole.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej K1-65 , w szacunkowej ilości 85 ton , do Poniatowej , autocysterną Wykonawcy , partiami maksymalnie po 15 ton jednorazowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej K1-65 , w szacunkowej ilości 85 ton , do Poniatowej , autocysterną Wykonawcy , partiami maksymalnie po 15 ton jednorazowo , do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni w technologii powierzchniowych utrwaleń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpopole.ebip.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach