Przetargi.pl
Budowa kontenerowej toalety ogólnodostępnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz muru oporowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie

Nadleśnictwo Świebodzin w Świebodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Wojska Polskiego 3
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3822001 , fax. 068 3823926
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Świebodzin w Świebodzinie
  ul. Wojska Polskiego 3 3
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 068 3822001, fax. 068 3823926
  REGON: 97004020900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kontenerowej toalety ogólnodostępnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz muru oporowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kontenerowej toalety ogólnodostępnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz muru oporowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie (od strony zachodniej ośrodka) na dz. nr 13/9. 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie fundamentów w postaci płyty żelbetowej o wymiarach ~530 x 285 cm i grubości 20 cm, na której należy posadowić gotowy kontener toalety ogólnodostępnej o wielkości dopasowanej do płyty, z podziałem na toaletę męską oraz damską z funkcją dla osób niepełnosprawnych. Ściany kontenera sanitarnego w konstrukcji stalowej z obudową z blachy trapezowej lub płyty warstwowej, z izolacją termiczną ścian i dachu, należy po ustawieniu obudować płytą OSB i pokryć tynkiem o strukturze baranka 1,5 mm w kolorze nawiązującym do koloru elewacji na budynku C ośrodka (odcienie koloru żółtego), a dach należy obudować konstrukcją drewnianą i pokryć papo gontem w kolorze czerwonym. Nad wejściami do toalety zamontować daszki ochronne w kształcie łuku z poliwęglanu jednokomorowego w ramce stalowej w kolorze brązowym. Drzwi wejściowe do toalety wyposażyć w zamki wrzutowe na monety. Szczegółowy opis wyposażenia kontenera toalety zawiera projekt wykonawczy (Załącznik nr 14 do SIWZ). Budynek toalety nieogrzewany, do użytku w okresie dodatnich temperatur od wiosny do jesieni. Obiekt należy podłączyć do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz sieci energetycznej. Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza wodociągowego Dz 25mm PE100 SDR17 należy na trasie projektowanego przyłącza zdemontować istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej w sposób umożliwiający jej ponowne odtworzenie. Przyłącze wodociągowe należy wpiąć w istniejącą instalację wodociągową w budynku C ośrodka. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać przewodami PVC-U o średnicy160mm z rdzeniem niespienionym o sztywności SN8 łączonymi na uszczelkę. Na sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać studnię inspekcyjną tworzywową fi 315mm przelotową z włazem żeliwnym klasy D 400. Ścieki sanitarne będą odprowadzane do istniejącej studni betonowej o średnicy 1000. Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej należy zdemontować w sposób umożliwiający jej ponowne odtworzenie. Po wykonaniu każdego z przyłączy należy wykonać próby szczelności. Przyłącze elektryczne niskiego napięcia ZLZ należy podłączyć zalicznikowo do istniejącej instalacji elektrycznej. Przy toalecie zaprojektowano do wykonania nowy chodnik i plac z kostki betonowej z zewnętrznym obramowaniem obrzeżami drogowymi betonowymi i krawężnikami drogowymi betonowymi. W związku z tym, że budynek toalety będzie częściowo wykonany w istniejącej skarpie, należy wykonać mur oporowy zbrojony, w części widocznej oblicowany płytkami elewacyjnymi w kolorze brązowym , a od strony gruntu zabezpieczony przeciwwilgociowo wraz z barierkami ochronnymi o wysokości 1,10 m od poziomu terenu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania mapy powykonawczej. 2. Dojazd do obiektu z drogi publicznej. Obiekt podlega ochronie konserwatorskiej. 3. Prace będą prowadzone na obiekcie czynnym (Ośrodek Wypoczynkowy). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. zakres prac oraz technologia wykonania robót zawiera projekt budowlany (załącznik nr 12 do SIWZ), projekt budowlany branża sanitarna (załącznik nr 13 do SIWZ), projekt wykonawczy (załącznik nr 14 do SIWZ), projekt wykonawczy branża sanitarna (załącznik nr 15 do SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 16 do SIWZ) oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 17 do SIWZ). Prace należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, projektem budowalnym branża sanitarna, projektem wykonawczym, projektem wykonawczym branża sanitarna, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz niniejszą SIWZ, a także zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami oraz normami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 2 800,00 złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr : BGŻ o/Świebodzin 58203000451110000000286860 z dopiskiem na blankiecie wpłaty:Przetarg - Budowa kontenerowej toalety ogólnodostępnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz muru oporowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie, 4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty lub złożyć odrębnie przed upływem terminu składania ofert, z napisem na kopercie: Wadium w przetargu na budowę kontenerowej toalety ogólnodostępnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz muru oporowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Leśnik w Łagowie. 5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe dotyczy również treści poręczenia. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 29.09.2014 roku do godz. 9.00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na cały okres związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 3 dni od dnia otrzymania wiadomości o konieczności ponownego wniesienia wadium. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 15.1.odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 15.2.nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 15.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_swiebodzin/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach