Przetargi.pl
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ

Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Św. Brata Alberta 8
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4794600 , fax. 68 4794602
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne "PEKOM" S.A.
  ul. Św. Brata Alberta 8 8
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 68 4794600, fax. 68 4794602
  REGON: 97002306200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pekom.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo Komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SOLI DROGOWEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa soli drogowej luzem w ilości 400 ton Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: - przedmiot zamówienia zostanie dostarczony transportem własnym na bazę Przedsiębiorstwa Komunalnego PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 w Żarach, w godz. 7:30-15:30 poniedziałek - piątek; - pierwsza dostawa soli luzem (200 ton) w terminie do 15.10.2014 r. samochodami ciężarowymi z wyładunkiem bocznym lub samochodami ciężarowymi z ruchomą podłogą, kolejne dostawy dowolnymi pojazdami bez wskazania sposobu wyładunku, - Zamawiający wprowadza prawo opcji (art. 34 ust. 5 ustawy Pzp) dopuszczając: możliwość zwiększenia zakresu zamówienia do 50 %, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego; - przedmiot zamówienia powinien spełniać normę PN-86/C-84081/02.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 144000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pekom.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach