Przetargi.pl
Numer sprawy: 8/żywienie/14. Nazwa zadania: usługa żywienia

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.- Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu ogłasza przetarg

 • Adres: 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 52
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3416300 , fax. 68 3416301
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.- Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny NZOZ w Torzymiu
  ul. Wojska Polskiego 52 52
  66-235 Torzym, woj. lubuskie
  tel. 68 3416300, fax. 68 3416301
  REGON: 08046718700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaltorzym.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Szpital Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Numer sprawy: 8/żywienie/14. Nazwa zadania: usługa żywienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę usługi całodobowego żywienia pacjentów Zamawiającego - w przewidywanej ilości około 64 500 osobodni w ciągu roku (12 miesięcy od podpisania umowy). Zamawiający ma prawo do nie wykorzystania maksymalnej liczby wskazanych osobodni. Wykonawca przygotowuje posiłki z własnych produktów i surowców, z uwzględnieniem obowiązujących norm żywienia oraz zaleceń dietowych według nomenklatury diet ( opisanej w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ) obowiązującej w LSSPK w Torzymiu Sp. z o.o. Przygotowanie całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U.Nr 171, poz.1225 z póź. zm.) oraz z obowiązującymi normami HACCP i GHP. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie wywozu i unieszkodliwiania opadów pokonsumpcyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013, poz 21 z późn. zm.). Świadczenie usługi w zakresie całodobowego żywienia pacjentów obejmuje: 1.Przygotowanie, gotowanie i dostarczenie gotowych posiłków do siedziby Zamawiającego z podziałem na diety według zamówień z poszczególnych Oddziałów. 2.Rodzaje diet stosowanych w okresie 2013/2014 w LSS P-K Sp. z o.o. w Torzymiu : a)dieta podstawowa - 37,3% b)dieta łatwo strawna - 6,85% c)dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu - 1,4% d)dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego - 0,2% e)dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, niskotłuszczowa, łatwo strawna- 17% f)dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, niskocholesterolowa, bogatoresztkowa - 36 % g)dieta niskobiałkowa - 0% h)dieta wysokobiałkowa - 0,5% i)diety specjalne - eliminujące składniki nie tolerowane przez organizm - 0,14% j)kleik- 0,02% k)dieta do żywienia przez zgłębnik - 0,5 % l)pozostałe diety o zmienionej konsystencji stanowią 7,9% diet stałych , z czego: l.1)dieta papkowata - 6,3 % l.2)dieta płynna wzmocniona - 1,6 % 3.Dystrybucję posiłków, w tym: a)dowóz posiłków na oddział i dostarczenie ich do kuchni oddziałowej. b)odbiór odpadów pokonsumpcyjnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitaltorzym.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach