Przetargi.pl
Przebudowa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach Wielospecjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Sp. z o.o. przy ul. Dekerta 1

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Dekerta 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7331222, 7331173 , fax. 95 7331222, 7331173
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o.
  ul. Dekerta 1 1
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7331222, 7331173, fax. 95 7331222, 7331173
  REGON: 21122838100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach Wielospecjalistycznego szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Sp. z o.o. przy ul. Dekerta 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wymiana urządzeń dźwigowych w budynkach Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta 1 W Gorzowie Wlkp. który stanowi ETAP I zadania inwestycyjnego obejmującego swoim zakresem przebudowę i wymianę urządzeń dźwigowych w budynku Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Dekerta 1 W Gorzowie Wlkp. oraz dostosowanie części budynków w rejonie objętym pracami do obowiązujących przepisów ppoż. (Etap II). Realizacja Etapu II będzie przedmiotem odrębnego postępowania. 2. Przedmiot zamówienia w toczącym się postępowaniu obejmuje: a) Pakiet 1: przebudowę i wymianę następujących urządzeń dźwigowych - winda osobowa (wewnętrzna) w budynku A- 1 szt. - winda szpitalna w budynku C- 1 szt. - zespół wind osobowo - szpitalnych w budynku E - 5 szt. b) Pakiet 2 : prace budowlano - montażowe związane z wymianą 1 szt. dźwigu osobowego w budynku B. 3. Pakiet 1 i Pakiet 2 nie stanowią podziału zamówienia na części w rozumieniu przepisów Ustawy. 4. Zakres prac budowlano-montażowych dla pakietu 1 obejmuje: 1) Demontaż 7 urządzeń dźwigowych oraz demontaż osłon w szybie nr 2 i 3. 2) Demontaż drewnianej obudowy przy wejściu do dźwigów w budynku E -poziom niskiego parteru, parteru i I piętra, demontaż drewnianych portali. 3) Powiększenie otworów drzwiowych w ścianie żelbetowej szybów dźwigowych do wymiarów w stanie wykończeniowym podanych na rzutach, zgodnie z projektem wykonawczym. 4) Wykonanie nowych (adaptacja starych) otworów linowych w stropie nad szybami windowymi, zamurowanie otworów zbędnych, wykonanie pomostów odciążających strop nad szybem windowym w przypadku jeżeli zajdzie taka konieczność, zgodnie z projektem wykonawczym. 5) Zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych w szybach windowych z otynkowaniem powierzchni murowanej. 6) Montaż osłony rury spustowej w szybie nr 2 blachą ocynkowaną. 7) Naprawa ścian i stropu z malowaniem pomieszczeń maszynowni. 8) Naprawa ścian i stropu z malowaniem szybów dźwigowych. 9) Montaż kompletnych urządzeń dźwigowych zgodnych ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 2 do SIWZ, innymi zapisami w SIWZ, dokumentacją budowlaną. 10) Wyprawki przy drzwiach przystankowych, zamurowania, przekucia, uzupełnienia posadzek, tynkowania i malowania w kolorach istniejących na poszczególnych kondygnacjach dla powierzchni związanej z montażem dźwigów. 5. Zakres prac budowlano-montażowych dla pakietu 2 obejmuje: 1) Demontaż urządzenia dźwigowego. 2) Powiększenie otworów drzwiowych w ścianie żelbetowej szybów dźwigowych do wymiarów w stanie wykończeniowym podanych na rzutach, zgodnie z projektem wykonawczym (jeżeli zajdzie taka konieczność). 3) Wykonanie nowych (adaptacja starych) otworów linowych w stropie nad szybami windowymi, zamurowanie otworów zbędnych, wykonanie pomostów dciążających strop nad szybem windowym w przypadku jeżeli zajdzie taka konieczność, zgodnie z projektem wykonawczym. 4) Naprawa ścian i stropu z malowaniem szybów dźwigowych. 5) Montaż kompletnego urządzenia dźwigowego zgodnego ze specyfikacją zawartą w załączniku nr 4 do SIWZ, innymi zapisami w SIWZ, dokumentacją budowlaną. 6) Wyprawki przy drzwiach przystankowych, zamurowania, przekucia, uzupełnienia posadzek, tynkowania i malowania w kolorach istniejących na poszczególnych kondygnacjach dla powierzchni związanej z montażem dźwigów. 6. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie także: wykonanie dokumentacji powykonawczej. 7. Przedmiot zamówienia uważany będzie za wykonany, jeżeli urządzenia dźwigowe zostaną odebrane przez UDT i Zamawiający otrzyma od Wykonawcy wszelkie niezbędne dokumenty pozwalające na użytkowanie urządzeń dźwigowych. 8. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy do: 1) Odebrania od Zamawiającego dziennika budowy 2) Ustanowienia kierownika budowy na koszt Wykonawcy 3) Zgłoszenia w imieniu Inwestora /Zamawiającego/ zamiaru rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego 4) Wykonania projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 5) Uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania robót budowlanych, etapowanie i organizacja pracy, sposób zabezpieczenia terenu budowy itp. 9. Szczegółowy zakres robót, sposób realizacji oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ, a w szczególności: załączniki do SIWZ nr 1 i 3 /opis przedmiotu zamówienia/, nr 2 i 4 /opis urządzeń dźwigowych/, w Projekt budowlany i załączone rysunki, przedmiary robót, oraz wzór umowy. 10. W przypadku powstania w trakcie realizacji prac odpadów lub elementów wymagających utylizacji za ich prawidłową, zgodną z obowiązującymi przepisami utylizację jest odpowiedzialny Wykonawca, 11. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od momentu dokonania odbioru końcowego robót - zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego. 12. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni serwis urządzeń dźwigowych /przeglądy/. 13. Wszystkie prace remontowe będą wykonywane w trakcie eksploatacji budynku. 14. Z uwagi na wykonywanie robót w czynnych obiektach Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz do wykonywania prac w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących się w budynku. 15. W zakresie czynności Wykonawcy nie leżą czynności, do których wykonania (zgodnie z ustawą Prawo Budowlane) zobowiązany jest Zamawiający, 16. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o niegorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Produkt równoważny to produkt spełniający wymagania określone w normach i aprobatach na które powołuje się Zamawiający. Uwaga! 1. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał oględzin urządzeń dźwigowych objętych niniejszym zamówieniem - wizji lokalnej. O planowanej wizycie Wykonawca winien poinformować Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, tel. 095 7331 173 /227. Wykonawca, który nie wziął udziału w wizji lokalnej ponosi wszelkie ryzyko związane z wykonaniem zamówienia. 2. Załączony do SIWZ przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy dla Wykonawcy przy szacowaniu wynagrodzenia (oferowanej ceny).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach