Przetargi.pl
Remont placu przy ul. Stefana Żeromskiego 13-15.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2015-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont placu przy ul. Stefana Żeromskiego 13-15.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Remont placu przy ul. Stefana Żeromskiego 13-15. 2. W ramach ww. przedmiotu zamówienia wykonane zostaną następujące roboty: 1) rozbiórka istniejącej osłony śmietnikowej, 2) usunięcie kolizji z sieciami kanalizacji sanitarnej oraz elektroenergetycznej, 3) zamontowanie zintegrowanej prefabrykowanej komory betonowej szczelnej z betonu C35/45 na trzy kontenery o pojemności 1100 l każdy, 4) zagospodarowanie terenów zieleni. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowiące załącznik nr 10 do niniejszej SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ. 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1) kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia stanowiącą załącznik do umowy, obejmującą szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców; 2) kopię dokumentów potwierdzających, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia spełniają wymagania określone w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz kopie dokumentów potwierdzających przynależność tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 tekst jednolity z późn. zm.); 3) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji. 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji dla robót i materiałów objętych umową na okres co najmniej 3 lat od daty odbioru końcowego i rękojmi za wady robót na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach