Przetargi.pl
Przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Ochla- Św. Jadwigi Śląskiej

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2015-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 00065423300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielona-gora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa świetlicy wiejskiej przy ul. Ochla- Św. Jadwigi Śląskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres przebudowy obejmuje termomodernizację i odnowienie elewacji budynku świetlicy zlokalizowanej na działce nr: 196/2 przy ulicy Ochla - Św. Jadwigi Śląskiej 1. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie nw. robót remontowych: 1) skucie odspojonych tynków, 2) odtworzenie i uzupełnienie uszkodzonych detali architektonicznych, 3) demontaż wszystkich zbędnych elementów na elewacja (uchwyty na flagi i itp.), 4) demontaż i ponowny montaż istniejących rynien i rur spustowych, poręczy na zachodniej elewacji itp., 5) demontaż istniejącej instalacji odgromowej i jej ponowny montaż w rurkach z tworzywa wraz z niezbędnymi rewizjami, 6) odtworzenie ceglanych parapetów na ścianie wschodniej i północnej, 7) wykonanie osłony wszystkich parapetów ceglanych z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm, 8) usuniecie i ponowne wykonanie obróbek blacharskich muru attyki dachu na całej ich długości z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,7 mm, 9) usunięcie i wykonanie nowych parapetów zewnętrznych ceramicznych na zachodniej elewacji, 10) wykonanie obróbki blacharskiej na styku dachu wiaty sąsiada i ściany świetlicy umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych, 11) zamontowanie krat we wszystkich 4 okienkach piwnicznych, 12) przemurowanie widocznych oraz ujawnionych podczas skucia tynku spękań muru zewnętrznego /szczególnie na ścianie zachodniej/ ok.10 mb, 13) zabezpieczenie istniejącej wiaty na działce sąsiedniej, istniejących schodów zewnętrznych, wejściowych oraz do piwnicy, kostki betonowej wokół obiektu, okien przed uszkodzeniami oraz zabrudzeniami trakcie prac termomodernizacyjnych, 14) demontaż betonowej opaski wokół budynku oraz wykonanie nowej szer. 80cm i długości 20 m z kostki granitowej o wymiarach 8x8x8 cm na posypce cementowo-piaskowej, 15) wykonanie tynku renowacyjnego oraz cem. wap kat III wraz malowaniem farbami silikonowymi ścian elewacji wskazanych na rysunkach (ściany bez izolacji termicznej), 16) wykonanie izolacji termicznej wraz z tynkiem mineralnym oraz malowaniem farbami silikonowymi ścian elewacji wskazanych na rysunkach (ściany z izolacją termiczną), 17) wykonanie daszku z poliwęglanu nad wejściem do piwnicy, kuchni (ściana wschodnia), 18) demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia z paneli systemowych. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną i STWiOR zawartymi w załączniku nr 10 do SIWZ 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9 do SIWZ oraz w dokumentach, o których mowa w pkt 3.4. SIWZ; 5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji na okres min. 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót i rękojmi za wady na okres przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. Uwaga: Dodatkowa gwarancja (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt 27.2. SIWZ. 6. Zamawiający informuje, iż mogące wystąpić w SIWZ wraz załącznikami wskazania nazw zwyczajowych, znaków towarowych, nazw producentów, zdjęć w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech wizualnych, technicznych i jakościowych. Użyte w SIWZ wraz załącznikami nazwy produktów, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy traktować jako przykładowe - Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów (produktów) równoważnych. Za produkt równoważny uznaje się produkt, który będzie miał te same cechy funkcjonalne, wizualne, materiałowe i techniczne co konkretny produkt wskazany w SIWZ lecz jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Jakość produktu równoważnego nie może być gorsza od opisanego w przedmiocie zamówienia. 7. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 8. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej okres realizacji i wartość min. 200.000 zł. 9. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy harmonogram wykonania robót. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 7.400,00 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielona-gora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach