Przetargi.pl
Remont odtworzeniowy pomieszczeń - po zalaniu, roboty malarskie i posadzkowe w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-054 Zielona Góra, ul. Dr. Pieniężnego 24
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-64 4560930 lub 32 , fax. 0-68 4560901
 • Data zamieszczenia: 2010-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
  ul. Dr. Pieniężnego 24 24
  65-054 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0-64 4560930 lub 32, fax. 0-68 4560901
  REGON: 97806643800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lus.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont odtworzeniowy pomieszczeń - po zalaniu, roboty malarskie i posadzkowe w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont odtworzeniowy pomieszczeń - po zalaniu, roboty malarskie i posadzkowe w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - kod CPV 45000000-7 roboty budowlane, CPV 45442100-8 roboty malarskie W zakres zamówienia wchodzą roboty budowlane i malarskie zgodnie z załącznikiem numer 3 do specyfikacji dostępnej na stronie www.lus.zgora.pl Uwaga: Przed złożeniem oferty wskazana jest dokładna wizja lokalna przyszłego placu budowy. Wszystkie roboty należy wykonać w trakcie pracy urzędu ( w ruchu) - lub w godzinach wolnych od pracy - uzgadniając kolejność remontowanych pomieszczeń z zamawiającym. Wykonawca zapewni pojemniki/kosze na przenoszenie dokumentacji podczas zwalniania kolejnych pomieszczeń do remontu. (Przedmiary robót stanową uzupełnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, nie stanowią one głównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca wyceni roboty na podstawie w.w. Dokumentacji i dokonanej wizji lokalnej.) Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających określone aprobaty i certyfikaty jakościowe, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie przekazać Zamawiającemu. Całość robót należy realizować zgodnie z aktualnymi przepisami bhp w zakresie wykonywanych robót wraz z należytym i przepisowym zabezpieczeniem terenu prac. Na wykonane prace wymagane jest udzielenie co najmniej 36 miesięcy gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lus.zgora.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach