Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch - III etap Dorbozy - Olchowiec od pkt. Nr 211 do pkt. Nr 313

Gmina Obsza ogłasza przetarg

 • Adres: 23-413 Obsza, Obsza 36
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6891002 , fax. 84 6891002
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Obsza
  Obsza 36 36
  23-413 Obsza, woj. lubelskie
  tel. 84 6891002, fax. 84 6891002
  REGON: 95036913200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ugobsza.bip.lubelskie.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch - III etap Dorbozy - Olchowiec od pkt. Nr 211 do pkt. Nr 313
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice - Dorbozy - Olchowiec - Zamch - III etap Dorbozy - Olchowiec od pkt. Nr 211 do pkt. Nr 313 w zakresie: 1. Przydomowe przepompownie ścieków - 103 szt. 2. Rurociągi ciśnieniowe z rur PE o następujących średnicach: - PE40 - 1159,0 m, - PE50 - 647,0 m, - PE63 - 243,0 m, - PE140 - 1100,0 m, - PE160 - 1080,0 m Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi: 4229,0 m. 3. Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC DN 160 mm system grawitacyjnego - 78 szt. 4. Studzienki z tworzywa sztucznego fi 425 mm- 53 szt. 5. Rurociągi PVC 160 - 990,0 m. Łączna długość przyłączy kanalizacji sanitarnej wynosi: 990,0 m. 6. Dostawa urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Materiały i urządzenia równoważne Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia standardów technicznych, technologicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych przez Wykonawcę wymaga wypełnienia załącznika nr 7 do SIWZ i uzyskania zgody Zamawiającego. Oferent uzyska we własnym zakresie i na własny koszt stosowne pozwolenia oraz uzgodnienia wynikające ze zmiany na urządzenia lub materiały równoważne w tym poniesie pełne koszty wynikające ze wszelkich zmian.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) do dnia 30-09-2014 r. godz. 10:00. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczy w Obszy nr 70 9623 0002 2001 0006 0075 0001 lub w jednej z poniżej podanych form, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach