Przetargi.pl
DSP.M.2311.32.2014 Przetarg nieograniczony pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego w postaci ssaków elektrycznych do odsysania śliny, śluzu i innych wydzielin oraz koncentratorów tlenu dla Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego w ramach Komponentu III Programu: Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-601 Lublin, ul. Tomasza Zana 38
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 528 76 50 , fax. 81 528 76 30
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  ul. Tomasza Zana 38 38
  20-601 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 528 76 50, fax. 81 528 76 30
  REGON: 43268735300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DSP.M.2311.32.2014 Przetarg nieograniczony pn. Zakup i dostawa sprzętu medycznego w postaci ssaków elektrycznych do odsysania śliny, śluzu i innych wydzielin oraz koncentratorów tlenu dla Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa lubelskiego w ramach Komponentu III Programu: Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: a) Ssaków elektrycznych do odsysania śliny, śluzu i innych wydzielin w ilości - 30 sztuk zgodnie z parametrami i wymaganiami określonymi w załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy, dokupienia 14 sztuk ssaków elektrycznych do 31.07.2015 r. b) Koncentratorów tlenu w ilości 30 sztuk zgodnie z parametrami i wymaganiami określonymi w załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy, dokupienia 14 sztuk ssaków elektrycznych do 31.07.2015 r. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje: 1) dostawa sprzętu do miejsc wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ; 2) instalacja, uruchomienie i wykonanie testów sprawności dostarczonego sprzętu, jak również wyposażenie go (jeśli występuje taka konieczność) w przyłącza do istniejącej instalacji oraz gniazda niezbędne do prawidłowej pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach