Przetargi.pl
Usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2014/2015 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Hrubieszowie.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Grabowiecka 18b
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie
  ul. Grabowiecka 18b 18b
  22-500 Hrubieszów, woj. lubelskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z ustawieniem i zdjęciem zasłon przeciwśnieżnych w sezonie zimy 2014/2015 przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Hrubieszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie polegać będzie na a) Pobraniu 25600 mb zasłon przeciwśnieżnych i pali w ilości 7 680 szt z Obwodu Drogowego w Tyszowcach ustawienie jej zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz z załączoną lokalizacją ustawienia zasłon stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do umowy w sposób gwarantujący należytą jakość, Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie zakresu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności na które Zamawiający nie miał wpływu(brak zgody właścicieli posesji na których zlokalizowano ustawienie zasłon na ich ustawienie) b) Ponownym ustawieniu bądź poprawienie 5 000 mb zasłon przeciwśnieżnych uszkodzonych w przypadku wystąpienia bardzo silnych wiatrów powyżej 70km/h w terminie do trzech dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym zdarzeniu Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie ilości tego elementu zamówienia w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych. c) Zdjęcie 25 600 mb zasłon przeciwśnieżnych oraz demontaż pali zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz lokalizacją ustawienia zasłon stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do umowy i odwiezienie na teren Obwodu Drogowego w Tyszowcach wraz z rozliczeniem jakościowym i ilościowym. Jest to zamówienie udzielane w częściach , łączna wartość zamówienia wynosi 515210 zł netto, Wartość części zamówienia wynosi 72400,00 zł
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453400002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: - 2 172,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto siedemdziesiąti dwa zł 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Banku Zachodnim WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 t.j.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach