Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 151/4 i 152/7 w miejsc. Abramowice Prywatne gm. Głusk

Gmina Głusk Dominów ogłasza przetarg

 • Adres: 20-388 Lublin, ul. Rynek 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7518760 , fax. 81 7518650
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głusk Dominów
  ul. Rynek 1 1
  20-388 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7518760, fax. 81 7518650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glusk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr 151/4 i 152/7 w miejsc. Abramowice Prywatne gm. Głusk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem umowy jest budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 151/4 i 152/7 w miejscowości Abramowice Prywatne, gm. Głusk. Główny przewód o długości 255,5m od istniejącej studni Z.60 do projektowanej D.52 wykonać należy z rur PP-b SN8 o średnicy dn 200 (dz=226,9mm, dw=198mm), dwa odcinki przyłączeniowe sieci z rur kanalizacyjnych wydłużonym kielichem z PCV klasy S o ściance litej d=160x4,7mm o długościach: 31,5 m do działki nr 152/18 oraz 8,5 m do działki nr 152/6, zgodnie z projektem budowlanym i STWiORB. Obowiązki wykonawcy robót budowlanych 1) Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością. 2) Zapewnienie właściwego oznakowania i właściwego zabezpieczenia budowy. 3) Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 4) Ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy. 5) Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych; Naprawa uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami). 6) Na odcinku prowadzenia robót należy zabezpieczyć dojazd do przyległych nieruchomości; ewentualne ograniczenia ruchu kołowego Wykonawca będzie zgłaszał mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem. 7) Dbałość o środowisko naturalne, w tym , aby odpady, emisje i zanieczyszczenia z terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwie najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego. 8) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i podłużnych wykonanych w pasach drogowych; po wykonaniu zagęszczenia po przekopach obowiązkowo należy wykonać pomiar wskaźnika zagęszczenia gruntu i przedłożyć na piśmie Zamawiającemu (stanowisko ds. drogownictwa) przed podpisaniem protokołu odbioru. 9) Przywrócenie do stanu pierwotnego terenu wszystkich nieruchomości, na których będą prowadzone roboty budowlane przedmiotowego zadania wraz z przedstawieniem Zamawiającemu potwierdzających powyższe oświadczeń właścicieli nieruchomości. 10) Naprawa ogrodzeń oraz usuwanie innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu, spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi wraz z przedstawieniem Zamawiającemu oświadczeń właścicieli nieruchomości potwierdzającymi naprawę wyrządzonych szkód. 11) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. 12) Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia; Zamawiający ma prawo żądać aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji robót; Inwentaryzacje należy przedłożyć w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu wersji elektronicznej zapisanej w formie edytowalnej. 13) Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej: protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły badań i sprawdzeń: m.in. szczelności przewodów, kamerowania przewodów, wskaźnika zagęszczenia podłoża oraz atesty i certyfikaty dotyczące użytych materiałów. 14) Ponoszenie wszelkich kosztów związanych z wypełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 15) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego/ Inspektora nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odwierty niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 16) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia Podwykonawców. 17) Od daty odbioru końcowego do wystawienia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych a spowodowanej: a) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy; b) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2000,00- zł (słownie: dwa tysiące złotych ) przed upływem terminu składania ofert, tj. do godz. 10.00 dnia 23.06.2016r. 2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: 24 8689 0007 0000 3580 2000 0060 (z dopiskiem ZP.271.12.2016) lub w innych formach dopuszczonych ustawą Pzp tj. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, w przypadkach wymienionych w art. 46 Pzp. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 24868900070000358020000060 z dopiskiem wadium nr sprawy ZP.271.12.2016. 5. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji. 8. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 9. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 10. Warunki zwrotu i utraty wadium są określone w art. 46 ustawy Pzp. 11. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. Uwaga! Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Pzp tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ugglusk.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach