Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu sprzętu kinotechnicznego, umożliwiającego projekcję cyfrową kontentu filmowego 4K i 2K dla potrzeb Centrum Kultury w Lublinie

Centrum Kultury w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-007 Lublin, ul. Peowiaków 12
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 466 61 00 , fax. 81 536 03 12
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury w Lublinie
  ul. Peowiaków 12 12
  20-007 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 466 61 00, fax. 81 536 03 12
  REGON: 00028153600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ck.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu sprzętu kinotechnicznego, umożliwiającego projekcję cyfrową kontentu filmowego 4K i 2K dla potrzeb Centrum Kultury w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu: projektor cyfrowy 4K, mediablok, obiektyw, panel sterujący, podstawa pod projektor, lampy, ups, cyfrowy procesor audio wraz z instalacją, zestrojeniem i uruchomieniem w/w urządzeń oraz szkolenie pracowników Centrum Kultury w Lublinie z obsługi sprzętu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 386520000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 45 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ck.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach