Przetargi.pl
Dostawy materiałów opatrunkowych, szewnych, fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych, pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu. SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Kościelna 136
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 83 3552113 , fax. 83 3552113
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościelna 136 136
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 83 3552113, fax. 83 3552113
  REGON: 00030648900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozparczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów opatrunkowych, szewnych, fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych, pieluszek, podkładów, taśm do leczenia nietrzymania moczu. SPZOZ.V.ZP-3520/8/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych, szwów, fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych i jednorazowych pieluszek dla dzieci w podziale na zadania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie. 2. Zamawiający zaleca dostarczenia do oferty folderów/ katalogów/ ulotek, wyrobów objętych przedmiotem zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania wymagań opisanych w załączniku nr 2 formularz cenowy. W przypadku wątpliwości co do zgodności zaoferowanych wyrobów z wymogami wskazanymi w SIWZ i załącznikach, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawców dostarczenia dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym. 3. Wyroby zakwalifikowane jako wyroby medyczne muszą spełniać wymogi Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 z późn. zm.) i posiadać oznaczenie znakiem CE zgodnie z wymienioną ustawą. 4. Produkty lecznicze muszą być oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego oraz treści ulotek (Dz.U. 2009.39.321, ze zm.). 5. Terminy ważności dostarczanych wyrobów i produktów leczniczych nie mogą być krótsze niż 12 m-cy od daty dostawy. 6. Bieżące dostawy będą realizowane przez Wykonawcę od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.30 w terminie do 3 dni roboczych od chwili otrzymania zamówienia w formie pisemnej, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej od pracownika Apteki Szpitalnej. 7. W celu potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga dołączenia dwóch bezpłatnych próbek każdego zaoferowanego produktu w niżej wymienionych pozycjach. Wykonawca dostarczy do dnia i godziny otwarcia ofert próbki w oryginalnych opakowaniach handlowych na Zadania: a) nr 1 poz. 1, 2, 3; b) nr 19 poz. 1; c) nr 20 poz. 3; d) nr 21 poz. 1. 8. W celu dokonania oceny jakościowej zadania nr 16 poz. 2 - 5 przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy do dnia i godziny otwarcia ofert próbki w oryginalnych opakowaniach handlowych w ilości 2 (dwóch) opakowań handlowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzozparczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach