Przetargi.pl
Budowa hali sportowej wraz z rozbudową szkoły o część dydaktyczną i łącznik przy Szkole Podstawowej w Egiertowie - Etap II

Gmina Somonino ogłasza przetarg

 • Adres: 83-314 Somonino, ul. Ceynowy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6841121 , fax. 058 6841144
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Somonino
  ul. Ceynowy
  83-314 Somonino, woj. pomorskie
  tel. 058 6841121, fax. 058 6841144
  REGON: 00054507600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.somonino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa hali sportowej wraz z rozbudową szkoły o część dydaktyczną i łącznik przy Szkole Podstawowej w Egiertowie - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: Dokończenie robót budowlanych przy budowie hali sportowej wraz z rozbudową szkoły o część dydaktyczną i łącznik przy Szkole Podstawowej w Egiertowie wraz z zagospodarowanie terenu. Budynek nowoprojektowany: Kubatura 7020,91 m3 Budynek istniejący podlegający przebudowie: Kubatura 2143,40 m3 I Roboty Budowlane 1 Roboty budowlane -nowe i remontowe 2 Pokrycie dachu 3 Stolarka okienna 4 Tynki wewnętrzne 5 Posadzki 6 Malowanie 7 Stolarka drzwiowa 8 Elementy ślusarskie 9 Platforma dźwigowa 10 Montaż urządzeń sportowych 11 Elewacja 12 13 Zagospodarowanie terenu-chodnik Roboty tymczasowe i prace towarzyszące II Instalacje C.O i Wentylacja 1 Instalacja C.O 2 Instalacja c.t. 3 Wentylacja sanitarna 4 Wentylacja Sali sportowej 5 Tranzyt instalacji c.o. -istniejący budynek 6 Tranzyt c.t. - istniejący budynek 7 Wentylacja sanitariatów III Kanalizacje i wodociągi zewnętrzne 1 Sieci wodociągowe 2 Sieci wodociągowe - wodomierze w budynku istniejącym i projektowanym 3 Demontaż istniejącego węzła wodomierza 4 Kanalizacja sanitarna 5 Kanalizacja deszczowa IV Instalacje sanitarne 1 Kanalizacja sanitarna 2 Kanalizacja sanitarna -urządzenia 3 Instalacja wodociagowa Instalacja wodociągowa 4 Instalacja wodociagowa - urzadzenia Instalacja wodociągowa - urządzenia 5 Tranzyt c.w i cyrkulacji - istniejący budynek V Instalacje elektryczne a) Sala sportowa z nową częścią szkoły 1 Linia kablowa nn 1kV, zasilane główne budynku 2 Montaż rozdzielnic i WLZ 3 Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych, siły i zasilenia urządzeń wentylacyjnych 4 Instalacja zasilania komputerów 5 Instalacja odgromowa na budynku dobudowanym 6 Oświetlenie zewnętrzne terenu b) Budynek starej szkoły 1 Instalacji oświetlenia sanitariatów w istniejącym budynku 2 Instalacja oświetlenia, gniazd wtykowych istniejącej kotłowni VI Sieć strukturalna VII System nagłośnienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - 55.000,- (słownie:pięćdziesiatpięćtysięcyzłotych 00.100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.somonino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach