Przetargi.pl
Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.100.000 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 101 przy ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 14/6

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ABK" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Cyprysowa 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "ABK" Sp. z o.o.
  ul. Cyprysowa 12 12
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  REGON: 19191817800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs-abk.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.100.000 złotych, z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 101 przy ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim, dz. nr 14/6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 100 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy budynku wielorodzinnego z 35 lokalami mieszkalnymi przy ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim. 1. Opis inwestycji: Budynek mieszkalny 35 - lokalowy, 4 - kondygnacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu (droga wewnętrzna, miejsca postojowe, zieleń, przyłącza: c.o, wodociągowe, elektryczne, sanitarne w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Cichej, lokalizacja na działce nr 14/6. Budynek posiada projekt budowlany oraz prawomocne pozwolenia na budowę. Charakterystyka techniczna budynku: - powierzchnia użytkowa: 1 717,33 m2; - 35 lokali mieszkalnych, w tym: 7 lokali - 3 pokojowych, 23 lokale - 2 pokojowe, 5 lokali - 1 pokojowych; - kubatura budynku: 7 536,87 m3. Budynek bez garaży i bez piwnic. Planowane terminy: - rozpoczęcia budowy: lipiec 2014 r., - zakończenia inwestycji: lipiec 2015 r. Planowany koszt inwestycji: 5 490 000 zł. Planowane finansowanie inwestycji: 1) środki zainwestowane: a) grunt: 863 000,00 zł b) dokumentacja: 95 500,00 zł 2) środki inwestycyjne: a) środki własne: 3 431 500,00 zł b) kredyt: 1 100 000,00 zł. Wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego w czerwcu 2014 r. Aktualna stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobie TBS wynosi 9,80 zł. 2. Waluta: złoty polski. 3. Kwota kredytu: 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych). 4. Okres kredytowania: 25 lat. 5. Wykorzystanie kredytu: do 31 sierpnia 2015 roku (dla celów przygotowania oferty należy założyć wykorzystanie jednorazowo w dniu 01 sierpnia 2014 roku). Wykorzystanie w transzach, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Kredyt może być wykorzystany w całości lub części bez dodatkowych kosztów. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w części lub całości bez dodatkowych kosztów. Kredyt zostanie pozostawiony do dyspozycji Zamawiającego po zaangażowaniu środków własnych. O wysokości i terminie poszczególnych transz Zamawiający będzie informował Wykonawcę z dziesięciodniowym wyprzedzeniem. 6. Oprocentowanie - zmienne wg. stawki WIBOR 1M. 7. Marża banku - max. 2,9 p.p. 8. Prowizja: nie więcej niż 2,0 % kredytu - pobierana przy uruchomieniu pierwszej transzy. 9. Okres karencji w spłacie kredytu i odsetek: 3 miesiące od daty oddania budynku do użytkowania. 10. Spłata kredytu: miesięcznie, 25 - go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, w stałych ratach kapitałowo-odsetkowych (annuitetowych). 11. Spłata kapitału: w 300 miesięcznych ratach, w okresie od października 2015 roku do września 2040 roku. Raty w poszczególnych latach płatne 25 - go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym pierwsza rata płatna 25 października 2015 roku. 12. Spłata odsetek: miesięcznie, 25 - go dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od października 2015 roku. Ostatnia spłata w dniu 25 września 2040 r. 13. Odsetki będą naliczone od faktycznie wykorzystanego kredytu, od dnia powstania zadłużenia do dnia poprzedzającego jego spłatę. 14. Jeżeli termin spłaty odsetek lub rat kapitałowych przypadnie na sobotę, niedzielę, święto lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub rat kapitałowych nastąpi w dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 15. Wykonawca przez cały okres trwania umowy nie będzie naliczał dodatkowych opłat - nie dopuszcza się w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. W proponowanej marży Wykonawca powinien ująć ewentualne dodatkowe opłaty zwyczajowo naliczane przez Wykonawcę, tj. prowizję przygotowawczą, prowizję za gotowość, prowizję za obsługę kredytu. 16. Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365 dni, a w przypadku roku przestępnego 366 dni. Za okres obrachunkowy przyjmuje się 1 miesiąc kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę. 17. Zmiana stopy oprocentowania kredytu następować będzie co miesiąc kalendarzowy, w oparciu o stawkę WIBOR-1M, obowiązującą w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym kolejny okres obrachunkowy. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc kalendarzowy, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się notowania z ostatniego dnia poprzedzającego ostatni dzień miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy, w którym było prowadzone notowanie stawki WIBOR. 18. W przypadku likwidacji stawki WIBOR 1M zostanie ona, za porozumieniem Stron, zamieniona na stawkę, która zastąpi stawkę WIBOR 1M, albo na stawkę najbardziej zbliżoną wielkością i charakterem do stawki WIROR 1M, bez kosztów obciążających Zamawiającego. 19. Wykonawca określi informacje i dokumenty odzwierciedlające rzeczywistą sytuację finansową Zamawiającego, które Zamawiający będzie składać w okresie kredytowania, lecz nie częściej niż 1 raz w roku. 20. Wykonawca wyznaczy pracownika upoważnionego do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z wykorzystanym kredytem. 21. Zamawiający oświadcza, że wykorzysta kredyt zgodnie z przeznaczeniem. 22. W razie podziałów nieruchomości polegających na ustanowieniu odrębnych własności lokali w budynku wielorodzinnym, powstałym przy udziale niniejszego zamówienia, nabywcy wydzielonych nieruchomości będą żądali podziału hipoteki proporcjonalnie do wartości nieruchomości powstałych w wyniku podziału (art. 76 ust. 4. Ustawy z dnia 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece Dz.U.2013.707 z póz. zm.). 23. Zabezpieczenie kredytu proponowane przez Zamawiającego: 1. hipoteka na kredytowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą KW GD1G/00118461/2; 2. przelew praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, 3. przelew wierzytelności z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych w kredytowanym budynku przy ul. Cichej w Pruszczu Gdańskim, 4. nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym kredytobiorcy, utworzonym do obsługi zadłużenia kredytowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbs-abk.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach