Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego

Gmina Czarne ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Moniuszki 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 83 32 078 , fax. 59 83 32 353
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarne
  ul. Moniuszki 12 12
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 59 83 32 078, fax. 59 83 32 353
  REGON: 77097947600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czarne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.410.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Pozyskane środki z kredytu przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.050.000,00zł, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 859.512,00 zł i pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 500.488,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 0007.24.2016 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 3. Okres kredytowania: od uruchomienia kredytu do 31 grudnia 2022 roku. Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach wg poniższego terminarza: 1) 869.000,00zł - 01 lipca 2016r. 2) 670.000,00zł - 07 lipca 2016r. 3) 350.000,00zł - 14 października 2016r. 4) 100.000,00zł - 30 listopada 2016r. 5) 100.000,00zł - 16 grudnia 2016r. 4. Wykonawca postawi środki finansowe do dyspozycji Zamawiającego poprzez ich przelew na rachunek bankowy budżetu gminy: BS Człuchów o/Czarne 77 9326 0006 0040 0116 2000 0100 (dla celów wyliczenia ceny należy przyjąć postawienie kwoty kredytu do dyspozycji Zamawiającego wg transz zgodnie z rozdziałem 2 w punkcie 3). 5. Okres karencji przy spłacie kredytu - do 01 stycznia 2018 r. 6. Koszty obsługi kredytu: 1) oprocentowanie kredytu będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę i inne opłaty zaproponowane przez bank wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 2.410.000,00 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty które są związane z uruchomieniem kredytu - płatna po podpisaniu umowy. 7. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca w terminie od stycznia 2017r. do grudnia 2022r. Odsetki od kredytu naliczane będą tylko od kwoty aktualnego rzeczywistego zadłużenia i płatne miesięcznie. 8. Dla potrzeb niniejszej oferty przyjmuje się, że rok obrachunkowy wynosi 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 9. Spłata kapitału następować będzie w ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca: 1) w roku 2018 - 482.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) spłacane w 11 ratach po 40.160,00 zł, 1 rata 40.240,00zł; 2) w roku 2019 - 482.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) spłacane w 11 ratach po 40.160,00 zł, 1 rata 40.240,00zł; 3) w roku 2020 - 482.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) spłacane w 11 ratach po 40.160,00 zł, 1 rata 40.240,00zł; 4) spłacone 2021 - 482.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) spłacane w 11 ratach po 40.160,00 zł, 1 rata 40.240,00zł; 5) spłacone 2022 - 482.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) spłacane w 11 ratach po 40.160,00 zł, 1 rata 40.240,00zł. 10. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. 11. Marża zaproponowana w ofercie przetargowej pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy kredytowej. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo: 1) wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu skrócenia okresu kredytowania, 2) zrefundowania z kredytu wydatków poniesionych przed uruchomieniem transzy kredytu, 3) ewentualne uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, 4) możliwości uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, 5) wykluczenia żądania prowizji za gotowość od kwoty niewykorzystanej kredytu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jednorazowa prowizja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.czarne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach