Przetargi.pl
Przebudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Kaliska, etap II

Nadleśnictwo Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Długa 64
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5889818 , fax. 058 5889814
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kaliska
  ul. Długa 64 64
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 058 5889818, fax. 058 5889814
  REGON: 19003675000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samodzielna jednostka organizacyjna LP nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Kaliska, etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa, zmiana funkcji pomieszczeń oraz rozbudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Kaliska, etap II, położonego na działce nr 387/13, obręb ewidencyjny Kaliska, gmina Kaliska. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: robót remontowo-budowlanych pomieszczeń piwnicy, wyposażenia pomieszczenia socjalnego (nr -1.03) oraz magazynowego (nr -1.05), przebudowy pomieszczeń na parterze: biurowego (nr 0.08), kasowego (nr 0.07), pomocniczego (nr 0.13) oraz pomieszczeń toalet na poziomie parteru i I pietra, wyposażenia pomieszczeń toalet oraz pomieszczenia pomocniczego (nr 0.13), robót elektrycznych i teletechniczny przedmiotowych pomieszczeń na poziomie parteru i I pietra, robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania w obiekcie, wymiany stolarki okiennej w budynku, rozbudowy obiektu o taras, wykonanie chodnika, przebudowy doświetlaczy piwnicznych, przebudowa odwodnienia, montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami. Roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. Zamawiający zastrzega konieczność uzgodnienia ze strony Wykonawcy z przedstawicielem Zamawiającego, terminów prac wykonywanych wewnątrz budynku oraz prac uciążliwych akustycznie. Wykonawca zobowiązany jest również do zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót budowlanych przed zanieczyszczeniami wewnątrz budynku (kurz) oraz do bieżącego wykonywania prac porządkowych umożliwiając użytkowanie budynku w należytych warunkach sanitarnych. Wykonując roboty budowlane należy wykonać wydzielenia części, w której będą prowadzone prace w celu zapewnienia dojścia do pomieszczeń budynku oraz niezakłóconego korzystania z budynku przez użytkowników. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne. Roboty budowlane i wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Elementy budowlane i instalacyjne, co do których jest wymagana klasa odporności ogniowej należy dostarczyć wraz z atestami i świadectwami dopuszczenia potwierdzającymi posiadanie wymaganej klasy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 18 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kaliska/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach