Przetargi.pl
Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk.

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3954860 , fax. 052 3954811
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 052 3954860, fax. 052 3954811
  REGON: 09235127400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czersk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 dróg gruntowych na terenie Gminy Czersk. 1. Przedmiot obejmuje wykonanie trzech zadań: 1.1. Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Łąg-Kolonia na odcinku dł. 200 mb i szerokości 4 m, 1.2. Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Krzyż na odcinku dł. 200 mb i szerokości 4 m, 1.3. Stabilizacja gruntu emulsją asfaltową i cementem z doziarnieniem kruszywem naturalnym łamanym 0-31,5 drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Dąbki na odcinku dł. 200 mb i szerokości 4 m. 2. Do Wykonawcy należy uporządkowanie, zagęszczenie i umocnienie poboczy przedmiotowych odcinków dróg. 3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (kosztorysach ofertowych) stanowiących załączniki od 11 do 13 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.czersk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach