Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice

Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8613460 , fax. 059 8613462
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy
  ul. W. Witosa 16 16
  84-312 Cewice, woj. pomorskie
  tel. 059 8613460, fax. 059 8613462
  REGON: 77097975000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia, którym jest odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na ternie Gminy Cewice: 1)Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca w każdym przypadku składa osobną ofertę cenową dla poszczególnych części zamówienia. (osobno ofertę na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych (360 ton) oraz osobno na odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych (871 ton) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Cewice). 2)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Wyjaśnienie terminów zawartych w SIWZ: 1)Zabudowa jednorodzinna- należy przez to rozumieć budynki jednorodzinne wolnostojące, budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz budynki do 7 lokali mieszkalnych. 2)Zabudowa wielorodzinna- należy przez to rozumieć zabudowę budynkami liczącymi 8 i więcej lokali mieszkalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach