Przetargi.pl
Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 627 38 18 , fax. 58 663 16 66
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  ul. Opata Hackiego 14 14
  81-213 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 627 38 18, fax. 58 663 16 66
  REGON: 19056363200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opecgdy.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki dotyczące gwarancji zawarte zostały w załączniku nr 1 do siwz. Wykonawca przenosi na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z własnością wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji elektronicznych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy i pochodził z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na Polskę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302360002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia razem z ofertą wadium przetargowego w wysokości: a) dla pakietu 1: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 0/100); b) dla pakietu 2: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 0/100); c) dla pakietu 3: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/100); d) dla pakietu 2: 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 0/100); W przypadku składania ofert na więcej niż jeden pakiet, dopuszcza się zarówno złożenie odrębnych wadiów na poszczególne pakiety jak również złożenie jednego wadium stanowiącego sumę wymaganych wadiów. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: PeKaO S.A. III/O Gdynia, Nr rachunku: 44 1240 3523 1111 0000 4334 8901; Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy złożyć w oryginale wraz ze składaną ofertą. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 28.05.2014r. do godz. 11:15 znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dowodu/ów wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie brakujących lub wadliwych dokumentów oraz pełnomocnictw, nie złożył ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej w ciągu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą zawierać w swojej treści nazwę oraz numer postępowania przetargowego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.opecgdy.com.pl/index.php/aktualneprzetargi/aktualne-przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach