Przetargi.pl
Rozbiórka budynków w Nadleśnictwie Gdańsk

Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6674250 , fax. 58 6674253
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni
  ul. Morska 200 200
  81-006 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6674250, fax. 58 6674253
  REGON: 19003680300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nadlesnictwo.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL LP Nadleśnictwo Gdańsk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka budynków w Nadleśnictwie Gdańsk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Wejhera 10 w Gniewowie, budynku magazynowego w Gdyni przy ul. Sopockiej 23 oraz budynku gospodarczego na dz. nr 226 w Gniewowie wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące jeden 68/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-05-30 do godz. 08:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Oddział w Gdańsku 02 2030 0045 1110 0000 0013 7130; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione jako poręczenie lub gwarancje należy złożyć w ORYGINALE w Kasie Nadleśnictwa Gdańsk Wnoszone jako wadium poręczenie lub gwarancje muszą być bezwarunkowe, płatne na każde wezwanie zamawiającego oraz obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust 4a oraz 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_gdansk/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach