Przetargi.pl
Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Zimna Woda.

Nadleśnictwo Legnica ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, ul. Pawicka 4
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8767020, 8767021 , fax. 076 8767020
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Legnica
  ul. Pawicka 4 4
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8767020, 8767021, fax. 076 8767020
  REGON: 93102397728001
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Zimna Woda.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót dla budowy drogi leśnej w Leśnictwie Zimna Woda przewiduje: NAWIERZCHNIA JEZDNI O SZEROKOŚCI 3,5 M KONSTRUKCJA K1- nawierzchnia jezdni na odc. Km 0+000,00 - 1+150,00; 1+800,00- 2+300,00; 3+800,00- 4+200,00; 4+600,00- 6+200,00: - 8 cm- warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z w-wą klinującą z grysu 0/5 mm gr. 1 cm, - 17 cm - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm, - 15 cm - warstwa wzmacniająca z pospółki, - geotkanina separacyjno- filtracyjna o wytrzymałości min. 50 kN w obu kierunkach stanowiącej zbrojenie podłoża. KONSTRUKCJA K2- nawierzchnia jezdni na odc. Km 1+150,00 - 1+800,00; 2+300,00 - 3+800,00; 6+200,00- 6+408,39: - 8 cm - warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z w-wą klinującą z grysu 0/5 mm gr. 1 cm, - 17 cm - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm, - geotkanina separacyjno- filtracyjna o wytrzymałości min. 50 kN w obu kierunkach stanowiącej zbrojenie podłoża. KONSTRUKCJA K3- nawierzchnia jezdni na odc. 4+200,00 - 4+600,00: - 8 cm- warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm wraz z w-wą klinującą z grysu 0/5 mm gr 1 cm, - 17 cm - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm, - 40 cm - wymiana gruntu, wbudować materiał jak na w-wę wzmacniającą/odsączającą, - geotkanina separacyjno- filtracyjna o wytrzymałości min. 100 kN w obu kierunkach stanowiącej zbrojenie podłoża zakotwiona w nasypie na dł. 1 m. MIJANKI Mijanki w odległościach ok. 300 m od siebie z uwzględnieniem zachowania widoczności, szerokość nawierzchni jezdni na długości mijanki wynosi 6,0 m (3,5 m pas ruchu i 2,5 m mijanka). Konstrukcja mijanek zgodna z przyjętą konstrukcją nawierzchni drogi. ZJAZDY Zjazdy wykonać o promieniach odpowiednio 11 m, 9 m, 7 m i 5 m sporadycznie zmniejszono promienie przy wyokrąglaniu łuków zjazdów włączonych pod ostrym kątem do osi drogi. Konstrukcja zjazdów zgodna z przyjętą konstrukcją nawierzchni drogi na danym odcinku. ROWY Rowy o kształcie trapezowym o szerokości dna 0,4 m i głębokości min. 50 cm poniżej niwelety. POBOCZA Pobocza o szerokości 0,75 m ze spadkiem 6% w kierunku rowu. Zakres robót oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w dokumentacji obejmującej: - formularz cenowy - stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ - szczegółową specyfikację techniczną- stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ - pozwolenie na budowę - stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 94 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wroclaw.lasy.gov.pl/index.php?option=com_frontpage
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach