Przetargi.pl
Wykonanie usług przy utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2012 r. z podziałem na zadania.

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Wrocławska 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3873090 , fax. 71 3873090
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Wrocławska 9 9
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3873090, fax. 71 3873090
  REGON: 93271204100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.trzebnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług przy utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2012 r. z podziałem na zadania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług przy utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w 2012 r. z podziałem na zadania: zadanie nr 2 - wynajem koparko - ładowarki kołowej o poj. łyżki 0,6 m3 na potrzeby Obwodu Drogowego w Trzebnicy, zadanie nr 4 - wynajem samochodu ciężarowego o ładowności 5 - 10 Mg na potrzeby Obwodu Drogowego w Trzebnicy Zamówienie obejmuje: 1. załadunek koparko - ładowarką kołową materiałów kamiennych i gruntów, oraz prace ziemne na terenie działania Obwodu Drogowego w Trzebnicy, 2. przewóz samochodem ciężarowym materiałów kamiennych i gruntów na terenie działania Obwodu Drogowego w Trzebnicy. Prace wykonywane będą sukcesywnie na wezwanie pracownika ZDP z wyprzedzeniem 1 dniowym. Czas pracy liczony będzie w miejscu rozpoczęcia zadania (nie będzie liczony czas dojazdu na zadanie). Minimalny czas pracy będzie wynosił 2 godziny. Teren Obwodu Drogowego w Trzebnicy obejmuje gminy Trzebnica, Wisznia Mała, Zawonia i Oborniki Śl. - część południowa od dr. 340.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455200008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.drogi.trzebnica.pl/download/siwz-utrzym.dr.2012r.-2przetarg-16.03.12dr.zip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach