Przetargi.pl
Weryfikacja opracowania identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych na terenie RZGW we Wrocławiu z uwzględnieniem zmian klimatu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. Norwida 34
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3378800 , fax. 071 3285048
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  ul. Norwida 34 34
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3378800, fax. 071 3285048
  REGON: 93210105300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Administracja rządowa niezespolona

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Weryfikacja opracowania identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych na terenie RZGW we Wrocławiu z uwzględnieniem zmian klimatu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Weryfikacja opracowania identyfikacji oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych na terenie RZGW we Wrocławiu z uwzględnieniem zmian klimatu. 2. Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres opracowania: 1. inwentaryzacja punktów monitoringu Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby Hydrologiczno - Meteorologicznej oraz innych punktów pomiarowych, wykorzystywanych do analiz opracowania wraz z ich charakterystyką i lokalizacją przedstawioną w formie przestrzennej bazy danych GIS, 2. wykonanie analizy zmian położenia zwierciadła wód podziemnych na bazie wyników z punktów pomiarowych, z podziałem na wahania wynikłe wskutek oddziaływania czynników naturalnych (zmian sezonowych, klimatycznych) oraz antropogenicznych, 3. wskazanie tendencji zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w zależności od czynnika sprawczego zidentyfikowanych wahań, 4. wskazanie obszarów z odniesieniem do jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz poziomów wodonośnych na tych obszarach, które są zagrożone znaczącymi zmianami położenia zwierciadła wód podziemnych pod kątem nie osiągnięcia dobrego stanu ilościowego wód, zaburzenia funkcjonowania ekosystemów zależnych od wód stref zagrożenia nadmierną eksploatacją wód czy oddziaływaniem górniczym, 5. opracowanie graficzne poruszonych w pracy badawczej analiz w tym skonstruowanie warstw informacyjnych, potrzebnych do dalszych analiz i skonstruowania załączników graficznych zidentyfikowanych problemów. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 24 (m-cy) licząc od daty odbioru końcowego. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określonych w art. 29 ust. 4 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wroclaw.rzgw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach