Przetargi.pl
Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 gm. Radków -mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego

Park Narodowy Gór Stołowych ogłasza przetarg

 • Adres: 57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Słoneczna 31
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8661436 , fax. 074 8662097
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Park Narodowy Gór Stołowych
  ul. Słoneczna 31 31
  57-350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8661436, fax. 074 8662097
  REGON: 89022381900011
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pngs.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 gm. Radków -mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa architektoniczna i inżynieryjna w zakresie projektowania oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 Gm. Radków -mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego dla inwestycji realizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pngs.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach