Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, rozpuszczalników, podłoży mikrobiologicznych na potrzeby projektu Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Nr POIG 01.03.01-00-158/09-05 realizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej ZNAK SPRAWY W-3/ZP-19/2012

Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny W-3 ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3202425 , fax. 71 3202152
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska Wydział Chemiczny W-3
  ul. Wybrzeże St. Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3202425, fax. 71 3202152
  REGON: 00000161400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.pwr.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, rozpuszczalników, podłoży mikrobiologicznych na potrzeby projektu Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Nr POIG 01.03.01-00-158/09-05 realizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej ZNAK SPRAWY W-3/ZP-19/2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, rozpuszczalników, podłoży mikrobiologicznych w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy na potrzeby projektu Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym Nr POIG 01.03.01-00-158/09-05 realizowanego przez Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej .Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 5.1-5.6 do SIWZ.Szczegółowe warunki umowne dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336965000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.pwr.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach