Przetargi.pl
Usługa akwizycji pozyskania sponsorów na działalność artystyczną Opery Wrocławskiej

Opera Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3708800 , fax. 081 3708852
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera Wrocławska
  ul. Świdnicka 35 35
  50-066 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3708800, fax. 081 3708852
  REGON: 00027894200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.wroclaw.pl/1/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa akwizycji pozyskania sponsorów na działalność artystyczną Opery Wrocławskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług akwizycji polegających na pozyskaniu sponsorów, na działalność artystyczną Opery Wrocławskiej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 części. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa Wzór umowy znajdujący się w dokumentacji postępowania. Zamawiający określa, że maksymalne wynagrodzenie prowizyjne (brutto) dla Wykonawcy nie może przekroczyć 20% kwoty (brutto) pozyskanej od sponsora/ów. W szczególności przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: Część I a) wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii prowadzenia negocjacji; c) przeprowadzanie negocjacji; d) każdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i doprowadzenie do zawierania umów sponsoringu na łączną kwotę powyżej 500 000,00 zł brutto i do kwoty 800.000,00 zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy; e) każdorazowo wykonywanie dokumentacji związanej ze sponsoringiem; f) przygotowanie raportu z realizacji umowy sponsorskiej zgodnie z wytycznymi Sponsora g) realizacja zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.07.2012, Część II a) wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii prowadzenia negocjacji; c) przeprowadzanie negocjacji; d) każdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i doprowadzenie do zawierania umów sponsoringu na łączną kwotę powyżej 10 000,00 zł brutto i do kwoty 30.000,00 zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy; e) każdorazowo wykonywanie dokumentacji związanej ze sponsoringiem; f) przygotowanie raportu z realizacji umowy sponsorskiej zgodnie z wytycznymi Sponsora g) realizacja zamówienia w okresie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Część III a) wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii prowadzenia negocjacji; c) przeprowadzanie negocjacji; d) każdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i doprowadzenie do zawierania umów sponsoringu na łączną kwotę powyżej 5 000,00 zł brutto i do kwoty 20.000,00 zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy; e) każdorazowo wykonywanie dokumentacji związanej ze sponsoringiem; f) przygotowanie raportu z realizacji umowy sponsorskiej zgodnie z wytycznymi Sponsora g) realizacja zamówienia w okresie do 30 dni od dnia zawarcia umowy Część IV a) wyszukiwanie Sponsorów; b) uzgadnianie z Zamawiającym strategii prowadzenia negocjacji; c) przeprowadzanie negocjacji; d) każdorazowo kojarzenie sponsorów z Zamawiającym i doprowadzenie do zawierania umów sponsoringu na łączną kwotę powyżej 50 000,00 zł brutto i do kwoty 800.000,00 zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy; e) każdorazowo wykonywanie dokumentacji związanej ze sponsoringiem; f) przygotowanie raportu z realizacji umowy sponsorskiej zgodnie z wytycznymi Sponsora g) realizacja zamówienia w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2013,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 793423006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium Dla części I zamówienia: w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Dla części II zamówienia: w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) Dla części III zamówienia: w wysokości 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) Dla części IV zamówienia: w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Deklarowana Kwota sponsoringu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach